Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχοι

   The Departments of Digital Media and Communication and International Trade, both housed at the Kastoria Campus of the TEI of Western Macedonia, are pleased to announce the operation of a new Master’s degree programme for the academic year 2012-2013. The new postgraduate programme leads to the award of a M.A. (Master of Arts) degree in Public Relations and Marketing with New Technologies.

   The M.A. in Public Relations and Marketing with New Technologies provides graduates with the specialized knowledge and skills to pursue a successful career in public relations, marketing and allied communication fields.  The novelty of the programme is the emphasis it places on the use of new technologies in the designing and execution of PR and marketing plans.  Graduates of the programme will be able to integrate the growing importance of digital and interactive media in communication plans of a diverse group of entities including businesses, government agencies, professional groups and associations, and non-governmental organizations. Moreover, they will possess the capacity to offer innovative solutions drawing upon their in-depth knowledge of cutting-edge developments in the technology-driven fast pace communications industry.

   The programme of study is comprised of 12 course modules and a Master Thesis to be completed within a 2-year period (4-semesters).

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνουν ότι οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο:

   «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες »

   «Master of Arts− MA in Public Relations and Marketing with New Technologies» (ΦΕΚ 1282/11.04.2012, τ.Β΄που θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

    

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, Πτυχιούχοι κατευθύνσεων διοίκησης, οικονομίας, επικοινωνίας, πληροφορικής, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων κατευθύνσεων, των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

    

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες (Master of Arts – MA in Public Relations and Marketing with New Technologies)» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.

    

   Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ λειτουργεί με ελάχιστο αριθμό 10 επιτυχόντων και μέγιστο 40.  Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.950,00€,  σύμφωνα με την απόφαση ΓΣΕΣ 3/31-8-2016 θέμα 3ο,συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τέσσερις (4) δόσεις: πρώτη δόση 1.000,00€ με την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, και οι υπόλοιπες 3 δόσεις στην έναρξη κάθε επόμενου εξαμήνου. Οι δόσεις καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΙΒΑΝ: GR50 01103770 0000 3775 4078 188. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε φοιτητή/τρια την συμμετοχή σε τελικές εξετάσεις μαθημάτων του κάθε εξαμήνου σε περίπτωση παρατεταμένης καθυστέρησης ή/και ασυνέπειας στη καταβολή των δόσεων για τα δίδακτρα.

    

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://kastoria.teikoz.gr/prmarketingmaster)

    

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
   3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
   4. Αναγνώριση πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
   8. 100 Ευρώ παράβολο υποψηφιότητας υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, IBAN: GR50 0110 3770 0000 3775 4078 188

   Αρθ. Λογ. για καταθέσεις εσωτερικού: 377/540781-883337/R94 011. Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   Το ποσό των 100 ευρώ για τους υποψηφίους που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό θα αφαιρεθεί από την πρώτη δόση των διδάκτρων. Για τους υποψηφίους που δεν θα γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής τους το ποσό των 100 ευρώ θα επιστραφεί. Δεν θα επιστραφεί το ποσό αυτό στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλεγεί αλλά δεν ολοκληρώσει την εγγραφή του στο μεταπτυχιακό.

   1. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
   2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
   3. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
   4. 2 φωτογραφίες

   Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

   1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (20%)
   2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
   3. Τίτλοι γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας. Άριστη γνώση της Αγγλικής πιστοποιείται από την κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου (IELTS 7,5 και άνω) (μόρια 20%), Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής πιστοποιείται από Certificate in Advanced English-Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου (IELTS 6,0 -7,0; TOEIC 785-900) (μόρια 15%), Καλή γνώση της Αγγλικής πιστοποιείται από First Certificate in English-Cambridge ή Michigan ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου (IELTS 4,5 -5,5; TOEIC 505-780) (μόρια 10%).
   4. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ (10%).
   5. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (25%).
   6. Μέσος όρος βαθμολογίας στα παρακάτω μαθήματα (15%):

   Μάρκετινγκ

   Στατιστική

   Πληροφορική

    

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

    

   Α’ Φάση Προκριματική:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

   Β’ Φάση:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών.

   Γ Φάση:

   Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαρτίου 2018.

    

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης προκήρυξης έως 28-2-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Γραμματεία του ΜΑ που στεγάζεται στο νέο κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΙ στην Καστοριά. Πληροφορίες: Γραμματεία Μεταπτυχιακού κo Γεώργιο Δώρο τηλ.: 24670 87265, Δρ. Ασπασία Βλάχβεη τηλ.: 6944993874, Δρ. Γεώργιο Λάππα τηλ. 24670 87196. Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση. Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες» ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, 52100-Καστοριά. Φάκελοι των υποψηφίων που θα παραληφθούν από το ταχυδρομείο ή courier μετά την 28-2-2018, δεν λαμβάνονται υπόψη.

   Γκανάτσιος Στέργιος

   Καθηγητής

  • Μαθήματα

   Semester A

   Α/ΑCourse

    (ECTS)

   1Research Methods in Public Relations and Marketing

   7,5

   2Public Relations Strategies

   7,5

   3Business Economics

   7,5

   4Marketing Management

   7,5

   Total

   30

    Semester B

   Α/ΑCourse

    (ECTS)

   1Digital Economy and E-Commerce

   7,5

   2Models of Consumer Behavior

   7,5

   3Public Relations and Marketing on the Web

   7,5

   4Media Relations in a Digital Age

   7,5

   Total

   30

   Semester C

   Α/ΑCourse

    (ECTS)

   1Information- and Tecnology- based Marketing

   7,5

   2Entry Strategies for International Markets

   7,5

   3Interactive Business Applications Design

   7,5

   4Management of Integrated Communications

   7,5

   Total

   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email