Loading...

Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστήμη και οι τεχνολογικές εφαρμογές της Ηλεκτροχημείας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στην επιστήμη και τεχνολογία της Ηλεκτροχημείας,
   μιας περιοχής με πλειάδα εφαρμογών (χημική σύνθεση και ανάλυση, χημεία υλικών, περιβαλλοντική τεχνολογία, μετατροπή ενέργειας) που πρόσφατα παρουσιάζει αναβίωση τεχνολογικού ενδιαφέροντος (ιδιαίτερα λόγω
   των εφαρμογών εναλλακτικής αυτοκίνησης και των φωτοβολταϊκών συστημάτων). Το πρόγραμμα φιλοδοξεί
   να συνεχίσει την πολύχρονη διδακτική και ερευνητική παράδοση του ιδρύματος στην Ηλεκτροχημεία και, μέσω
   της τρέχουσας δραστηριότητας των διδασκόντων στην περιοχή, την εδραίωση του προγράμματος ως το μοναδικό στην Ελλάδα Π.Μ.Σ. στο πεδίο της Ηλεκτροχημείας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ EΠIΛOΓHΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

   ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2622/τ.Β’/05-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων».

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το παν/κό έτος 2019-2020 είναι δέκα (10).

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ

   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

   Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι οφείλουν μέχρι δύο μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου τους και η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία αίτηση από 17/06/2019 έως 19/07/2019 (ώρες 12:00-13:30). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

   Μαζί με την Αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   • Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   • Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.
   • Έντυπη μονοσέλιδη περίληψη της Πτυχιακής Εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται ψηφιακή (cd) ή έντυπη μορφή της πτυχιακής).
   • Ανάτυπα δημοσιευμένων εργασιών, εφόσον υπάρχουν, ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   • Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
   • Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.
   • Αντίγραφο άλλου Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει τον μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):

   • Βαθμός Πτυχίου (45%)
   • Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   • Πτυχιακή Εργασία (10%)
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   • Ξένες Γλώσσες (3%)
   • Συνέντευξη (2%)
   • Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
   • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που εμπίπτει στο πεδίο της Χημείας (2%)
   • Κατοχή άλλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   • Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς τo ΠΜΣ τo οποίo πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος που θα καθο­ρίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90) πιστωτικές
   μονάδες (ECTS). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  A’ Εξάμηνο:

  • Φυσικοχημεία & Ηλεκτροχημεία Υλικών Υ 10
  • Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών Υ 10
  • Αρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών Υ 10
   Σύνολo ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Τεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων Υ 10
  • Ηλεκτροχημικά Συστήματα Μετατροπής & Αποθήκευσης Ενέργειας Υ 10
  • Φωτοηλεκτροχημεία Ημιαγωγών: Εφαρμογές στην αντιμετώπιση Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών προβλημάτων Υ 10
   Σύνολo ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
   Σύνολo ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ