Loading...

Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ηλεκτρονική
   • Τηλεπικοινωνίες.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρο-λογία) είναι η οργάνωση ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση, στην
   ερευνητική μεθοδολογία και στην εξειδίκευση στους τομείς της Ηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιών. Αξιοποιεί τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Φυσικής.

   Σκοπός του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ανεπτυγμένες δεξιότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Τεχνολογία
   στους τομείς των κυκλωμάτων και των τηλεπικοινωνιών.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)»

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων
   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ:
   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.0/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα
   3. Υποψήφιοι των οποίων η κατάρτιση στην Ηλεκτρονική ή/και τις Τηλεπικοινωνίες κρίνεται μη επαρκής με βάση το πρόγραμμα σπουδών τους, οφείλουν να συμμετάσχουν σε ειδικές εξετάσεις σχετικών μαθημάτων σε δύο προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ. Τα μαθήματα αυτά είναι:
   Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου) ή/και
   Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» είναι:
   1. Βαθμός πτυχίου.
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή ή Διπλωματική Εργασία που είναι συναφής με το Π.Μ.Σ.
   5. Άλλα προσόντα, όπως επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα, εργασίες, άλλα πτυχία κλπ.
   6. Επίδοση στην εισαγωγική εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξετάζεται επειδή η κατάρτισή του κρίνεται επαρκής στα παραπάνω θέματα, λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι βαθμοί επίδοσης κατά τις προπτυχιακές σπουδές του.
   7. Συνέντευξη από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξέτασης.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι
   συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή
   Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή
   συμμετοχή στις ειδικές εξετάσεις στα παρακάτω τρία προπτυχιακά μαθήματα:

   • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (επιλογής 7ου εξαμήνου)
   • Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
   • Θέματα Τηλεπικοινωνιών (επιλογής 8ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση και στα 3 μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν:
   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα (σε CD) τυχόν εργασιών (αν υπάρχουν), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
   βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές
   τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών
   Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους.
   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 26-8-2019 έως 20 – 09 – 2019.

   3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές
   επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Απόφοιτοι του
   ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν
   συστατική επιστολή.

   4. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν
   επαρκώς και την ελληνική γλώσσα.
   Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First
   Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς
   φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την
   οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου
   λεξικού).

   6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία»
   περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη.
   Στα υπόλοιπα ΠΜΣ προσωπική συνέντευξη μπορεί να ζητηθεί από υποψηφίους όταν οι Επιτροπές Επιλογής και
   Εξέτασης κρίνουν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε απόφαση.
   Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική
   διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία τμήματος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   τηλ.: 2310 998150

   ΠΜΣ Ηλεκτρονική Φυσική (Ρ/Η) http://elecom.physics.auth.gr email: [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι εκατόν είκοσι (120).

   1. Ειδίκευση Ηλεκτρονικής

  Α’ Εξάμηνο:

  •  Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Υ  8
  • Σήματα και Συστήματα Υ 6
  • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Εφαρμογών Λογισμικού Υ  8
  • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Υ  8
   Σύνολο ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Υ 6
  • Ψηφιακά Συστήματα Υ 6
  • Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων  10
  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων  8
   Σύνολo ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  •  Σχεδίαση Αναλογικών Κυκλωμάτων 8
  • Ενσωματωμένα Συστήματα  8
  • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων 8
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (1ο μέρος)  6
   Σύνολo ECTS 30

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Μάθημα επιλογής Ε 6
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (2ο μέρος) 24
   Σύνολo ECTS 30

  2. Ειδίκευση Τηλεπικοινωνιών

  Α’ Εξάμηνο:

  • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Υ  8
  • Σήματα και Συστήματα  Υ6
  • Εργαστήριο Προγραμματισμού και Εφαρμογών Λογισμικού Υ  8
  • Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Υ 8
   Σύνολο ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Δίκτυα Επικοινωνίας και Υπολογιστών Υ 6
  • Ψηφιακά Συστήματα Υ  6
  • Κεραίες – Μικροκύματα ΥΚ 10
  • Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών ΥΚ  8
   Σύνολο ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Δορυφορικές Επικοινωνίες ΥΚ 8
  • Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών ΥΚ 8
  • Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών ΥΚ 8
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (1ο μέρος)  6
   Σύνολο ECTS 30

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Μάθημα επιλογής Ε 6
  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (2ο μέρος)  24
   Σύνολο ECTS 30

  Μαθήματα Επιλογής (Δ’ Εξαμήνου)

  • Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων Ε  6
  • Αισθητήρες και Συστήματα Μετρήσεων  Ε 6
  • Διοίκηση και Διαχείριση Επικοινωνιών και Δικτύων Ε 6
  • Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Ε 6
  • Πρακτική Άσκηση Ε 6
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ