Loading...

Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης και την αναβάθμιση της έρευνας στους συγκεκριμένους τομείς, ώστε οι απόφοιτοί του να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευνητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

   Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στα «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και ειδίκευση στα αντικείμενα των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. “Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύνη”

   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική
   Νοημοσύνη».
   Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.:

   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική.
   • Φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων από Τμήματα της περιπτώσεως 1, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
   • Πτυχιούχοι Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
    Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη» το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Τα μαθήματα διέξαγονται απογευματινές ώρες.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Τμήματος),
   2. Βιογραφικό σημείωμα,
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
   5. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών μαθημάτων,
   7. Επίδοση στην πτυχιακή/διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών,
   8. Αποδεικτικά τουλάχιστον καλής γνώσης ξένων γλωσσών για τους Έλληνες ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (επιπέδου Β2),
   9. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (αν υπάρχουν),
   10. Τυχόν αποδεικτικά επαγγελματικής είτε ερευνητικής εμπειρίας (διάρκεια και αντικείμενο),
   11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. είτε εργοδοτών που προτίθενται να παραχωρήσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο,
   12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου,
   13. Δύο (2) φωτογραφίες.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δεν απαιτείται παράβολο εξέτασης υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.
   Συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. είναι τα εξής: Σήματα-Συστήματα, Επεξεργασία Στοχαστικού Σήματος, Αναγνώριση Προτύπων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Γραφικά, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Νευρωνικά Δίκτυα.

   Τα κριτήρια επιλογής  εισακτέων ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους. Η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων.

   Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
   α. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
   β. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
   γ. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   δ. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
   ε. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.

   Οι υποψήφιοι νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους εντός του Οκτωβρίου 2019, υποβάλλουν αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του
   πτυχίου.
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων:
   https://dmci.csd.auth.gr/admissions/
   μέχρι τις 31/5/2019 και σε έντυπη μορφή ως τις ημερομηνίες συνεντεύξεων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   Οι αιτήσεις θα εξετάζονται περιοδικώς μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου αριθμού εισακτέων.
   Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
   Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124
   Email: [email protected]
   Tηλ.: 2310-998930

  • Σε κάθε εξάμηνο, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων του Π.Μ.Σ., στα οποία μπορεί να εγγραφεί ένας μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια, είναι τέσσερα (4). Ο μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε
   οκτώ (8) μαθήματα του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου και να εκπονήσει επιτυχώς Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.Ενδεικτικά προσφερόμενα μαθήματα:

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ
   • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
   • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ – ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
   • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
   • ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ WEB
   • ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΗΜΑΤΑ, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
   • ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

   Β’ Εξάμηνο:

   • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
   • ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
   • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ
   • ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   • ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ