Loading...

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.350
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration – MBA).

   Το ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-MBA)» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη
   Διοίκηση Επιχειρήσεων ή και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο προάγοντας την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master in Business Administration-ΜΒΑ)» είναι:

   • να βοηθήσει νέους επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων να αποκτήσουν υπόβαθρο στη Διοίκηση, ώστε να βελτιώσουν τις προοπτικές τους και να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,
   • η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων Διοίκησης,
   • η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και
   • η προαγωγή της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων

   Δείτε τη προκήρυξη αναλυτικά:

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration-ΜΒΑ» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
   για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
   Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα συνεχίσει τη λειτουργία του το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.
   Στο ΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορεί να εγγραφεί μετά από αίτησή του, ως υπεράριθμος, ένα (1) μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 8 του νόμου Ν. 4485/2017, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

   Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

   Προβλέπονται τέλη φοίτησης για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος, ύψους χιλίων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (1.450) ανά εξάμηνο για κάθε εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Περίπτερο 1, ΔΕΘ, Δευτέρα – Πέμπτη: 16:00-21:00 και Παρασκευή: 13:00-18:00.
   Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, παρακαλούμε να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Κτίριο ΝΟΠΕ,
   Πανεπιστημιούπολη, γραφείο 204, 2ος όροφος, 54124 Θεσσαλονίκη με την ένδειξη για
   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΜΒΑ.
   Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 13/5/2019 έως 14/6/2019.
   Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι προβλέπεται να πάρουν πτυχίο ως την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ.
   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   1. Αίτηση (προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοαντίγραφο του αντίγραφου πτυχίου ή διπλώματος, (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
   4. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίων
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά)
   6. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
   7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εφόσον υπάρχουν)
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   10. Δύο (2) φωτογραφίες

   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Αν υπάρχουν)
   1. GMAT
   2. Φωτοτυπία βεβαίωσης υποτροφίας από το φορέα λήψης αυτής
   3. Φωτοτυπίες αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών σπουδών
   4. Αποδεικτικά γνώσης πρόσθετων ξένων γλωσσών
   5. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια)
   6. Άλλα προσόντα (επιμορφωτικά σεμινάρια, βραβεία, διακρίσεις, υποτροφίες κλπ.)

   Κριτήρια αξιολόγησης
   • Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 40%
   • Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
   • Η επαγγελματική εμπειρία με συντελεστή βαρύτητας 15%
   • Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας) με συντελεστή βαρύτητας 15%
   • Στην κατηγορία άλλα προσόντα συνεκτιμώνται (η επίδοση στο GMAT, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, καθώς και ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες) με συντελεστή βαρύτητας 20%.

   Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Περίπτερο 1, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
   (ΔΕΘ), τηλ. 2310 991180, Δευτέρα – Πέμπτη: 16:00-21:00 και Παρασκευή: 13:00-18:00,
   email: [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mba-auth.gr

  • Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών του, στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ.
   Με πρόταση της ΓΣ και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

  Α’ Eξάμηνο:

  • Μάνατζμεντ (Management) 6
  • Χρηματοοικονομική (Finance) 6
  • Λογιστική (Accounting) 6
  • Μάρκετινγκ (Marketing) 6
  • Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων (Managerial Economics) 6
   Σύνολο ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:
  Μαθήματα επιλογής, τα οποία προσφέρονται ανάλογα με τις δυνατότητεςτου Τμήματος, επιλέγουν πέντε (5) από τα παρακάτω

  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) 6
  • Διοικητική Λογιστική (Managerial Accounting) 6
  • Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial Risk Management) 6
  • Ελεγκτική (Auditing) 6
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 6
  • Διοίκηση Λειτουργιών (Operations Management) 6
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός (Business Planning) 6Επικοινωνία και Μάρκετινγκ (Advertising and Marketing) 6
   Σύνολο ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master’s Dissertation) 30
   Σύνολο ECTS ΠΜΣ 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ