Περιοδοντολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 19.950
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιοδοντολογία»

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εκπαίδευσης, η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στη διεξαγωγή έρευνας, αντιστοίχως με τα διεθνή κριτήρια και προδιαγραφές στο γνωστικό αντικείμενο της Περιοδοντολογίας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι απόκτηση από τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/ήτριες υψηλού επιπέδου κλινικών δεξιοτήτων στην Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει και εμπεδώσει την γνώση των βασικών βιολογικών επιστημών, την φυσιοπαθολογία και πρόληψη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών νοσημάτων. Η Διάγνωση, Πρόληψη και Θεραπεία των νόσων των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών θα είναι οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης των φοιτητών του Προγράμματος.
   Συμπληρωματικά δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας και στην κάλυψη των αναγκών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για μεγαλύτερο αριθμό Οδοντιάτρων με εξειδίκευση στηνΠεριοδοντολογία.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΤΗΝ «ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ/ PERIODONTOLOGY»

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Περιοδοντολογία/ Periodontology», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/4-8- 2017(ΦΕΚ 114, Τεύχος Α’).

   Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εισαχθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5), εκ των οποίων η μία (1) αφορά υποψηφίους υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με την προϋπόθεση να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
   Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στην Οδοντιατρικής της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων (Οδοντιατρικών Σχολών) της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 34
   παράγραφος 8 του ν. 4485/2017.

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων στην Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου
   – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου
   – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
   – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
   σε ποσοστό 15 %
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι
   αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του σε τετραμελή Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων της Κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ.
   σε ποσοστό 20 %
   στ. Επιστημονική επάρκεια του υποψηφίου από διεξαγωγή εξετάσεων στο αντικείμενο της Περιοδοντολογίας, (οι υποψήφιοι εξετάζονται με γραπτή ή προφορική εξέταση, η εξεταστέα ύλη είναι το σύγγραμα «Περιοδοντολογία» Α. Κωνσταντινίδη, Τόμος Α, Τόμος Β, Μέρος Α & Β.) σε ποσοστό 10 %

   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2).
   Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε του ΑΣΕΠ και Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ), σύμφωνα με τα παρακάτω πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   1.Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2.
   2. Certificate of Proficiency in English των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan.
   3. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 7.5 και άνω.
   4. London Tests of English Level 5-Proficient Communication-EDEXCEL.
   5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-MASTERY- και City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή City and Guilds Certificate in International ESOL-MASTERY- και Guilds Certificate in International Spoken ESOL-MASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
   6. BULATS English Language Test, Βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου Cambridge.
   7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.
   8. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
   9. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All modes (Council of Europe Level C2).
   10. Test of Interactive English, C2 Level.
   11. Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος από ΑΕΙ της αλλοδαπής (αγγλόφωνο), πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας ελληνικού πανεπιστημίου.

   Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.

   Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.

   Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2018 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   (http://www.dent.auth.gr/).
   Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
   1. Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ (http://www.dent.auth.gr/?q=node/2549).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (http://www.dent.auth.gr/?q=node/2549).
   5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή (γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.
   6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με ταπιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε του ΑΣΕΠ και Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ), τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή τους αίτησης υποψηφιότητας.

   Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.
   7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
   9. Συστατικές επιστολές.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ υποχρεούνται με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους και θα επιβαρυνθούν με το κόστος του παραβόλου ενίσχυσης της κλινικής τους άσκησης, όπως τροποποιήθηκε με απόφαση Συγκλήτου, σύμφωνα με το Άρθρο 5, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ.

   Σχετικές πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος ή την ιστοσελίδα του Τμήματος
   (http://www.dent.auth.gr)
   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21/09/2018
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   (http://www.dent.auth.gr)
   Πληροφορίες: Άννα Καρυδά
   Τηλ.: 2310- 999477
   Email: [email protected]

   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   με την ένδειξη «Για το Π.Μ.Σ Περιοδοντολογία/ Periodontology»

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 180. Γλώσσα διδασκαλίας και
   εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Βιολογία Στόματος 2ECTS
  • Βιολογία περιοδοντικών ιστών 3 ECTS
  • Βιολογία Περι-εμφυτευματικών ιστών 3 ECTS
  • Κλινική Περιοδοντολογία Ι 10 ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας Ι 2 ECTS
  • Κλινική άσκηση 8 ECTS
  • Βιοστατιστική Ι 2 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  Β’ Εξάμηνο:

  • Μικροβιολογία – Ανοσολογία Στόματος 2 ECTS
  • Κλινική Περιοδοντολογία II 10 ECTS
  • Εμφυτεύματα στην Περιοδοντολογία Ι 3 ECTS
  • Περιοπροσθετική Ι 3 ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας II 2 ECTS
  • Κλινική άσκηση 8 ECTS
  • Βιοστατιστική II 2 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Συστηματικά νοσήματα και Περιοδοντίτιδα 2 ECTS
  • Κλινική Περιοδοντολογία III 9ECTS
  • Εμφυτεύματα στην Περιοδοντολογία II 4ECTS
  • Περιοπροσθετική-Κλινική φυσιολογία σύγκλεισης 3ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας III 2ECTS
  • Κλινική άσκηση 8ECTS
  • Ερευνητική μεθοδολογία – Επικοινωνία 2ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Κλινική Περιοδοντολογία IV 8ECTS
  • Εμφυτεύματα στην Περιοδοντολογία III 6ECTS
  • Περιοδοντολογία και συγγενείς ειδικότητες 6ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας IV 2ECTS
  • Κλινική άσκηση 8ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  Ε’ Εξάμηνο:

  • Κλινική Περιοδοντολογία V 6ECTS
  • Εμφυτεύματα στην Περιοδοντολογία IV 8 ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας V 2 ECTS
  • Κλινική άσκηση 8 ECTS
  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 6 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΣΤ Εξάμηνο:

  • Εμφυτεύματα στην Περιοδοντολογία V 6 ECTS
  • Κλινικό Σεμινάριο Περιοδοντολογίας VI 2 ECTS
  • Κλινική άσκηση 8 ECTS
  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 14ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email