Loading...

Ιατρική Πληροφορική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική».

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η Ιατρική Πληροφορική. Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την
   ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

   Στόχος του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από διάφορες επιστημονικές περιοχές στην Ιατρική Πληροφορική, έναν εντελώς σύγχρονο τομέα της Ιατρικής, ο οποίος προέκυψε από
   την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, όπως και από την εφαρμογή τους στην Ιατρική.
   Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ. έχει ήδη συμβάλλει και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό
   του εκπαιδευτικού συστήματος, στο μεταπτυχιακό επίπεδο και στο σύστημα υγείας και πρόνοιας ευρύτερα.
   Αποτελεί την συνέχεια του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ιατρική Πληροφορική» που λειτούργησε αδιάκοπτα και με επιτυχία
   από το 1998, ΦΕΚ (1006/25-9-1998 τ.Β’).

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων «Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://promesip.med.auth.gr/aitisi2019.php από 27 Μαΐου έως και 21 Ιουνίου 2019.

   Η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Εργαστηρίου H/Y, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. από 27 Μαΐου έως και 21 Ιουνίου 2019, τις ώρες 10:00-13:00.

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις αυτά είναι διαθέσιμα).
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
   4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/B2).
   Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
   Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
   6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   Προαιρετικά δικαιολογητικά:
   1. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Για να προσμετρήσουν στη βαθμολογία πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραπάνω αποδεικτικά.
   2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
   3. Συστατικές επιστολές
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.

   Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη από 24 έως 28 Ιουνίου 2019 στο Εργαστήριο H/Y, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.
   Διευκρίνιση: Στη συνέντευξη θα κληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που 1) έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά και 2) έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα με τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ (http://promesip.med.auth.gr). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κατωτέρω κριτηρίων:
   i. Η γνώση της Αγγλικής.
   ii. Ο βαθμός πτυχίου.
   iii. Η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
   iv. Ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου.
   v. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
   Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272
   και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr
   e-mail: [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  A’ Εξάμηνο:

  • Μαθηματικές και προγραμματιστικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης πληροφορικών ιατρικών συστημάτων Υ 15
  • Λειτουργική μορφολογία συστημάτων του οργανισμού Υ 7,5
  • Συστημική Φυσιολογία Υ 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Βιοιατρικά δεδομένα και εφαρμογές – βιοπληροφορική Υ 7,5
  • Επεξεργασία ιατρικών σημάτων Υ 7,5
  • Επεξεργασία ιατρικής εικόνας Υ 7,5
  • Δίκτυα και διαδίκτυα Υ 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Προσομοίωση Βιολογικών Συστημάτων Υ 6
  • Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων Υ 8
  • Ιατρικές βάσεις δεδομένων και ασφάλεια των ιατρικών δεδομένων Υ 8
  • Σύγχρονες και ολοκληρωμένες τεχνικές διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας, διεπαφές, διάδραση και συστήματα στήριξης αποφάσεων Υ 8
   Σύνολο ECTS 30

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ