Loading...

Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει ενιαίο Δίπλωμα Μετα-πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΕ) με τίτλο: «Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές Επιστήμες».

   Αντικείμενο του Διιδρυματικού ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, που αντιστοιχεί στην ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικο-πολιτισμικές εξελίξεις της εποχής του, καθώς και στις ανάγκες που προκύπτουν από αυτές.
   Σε ερευνητικό επίπεδο, η κριτική σκέψη συσχετίζεται με υψηλές νοητικές λειτουργίες, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων, οι οποίες βασίζονται στον αναλυτικό, παραγωγικό και επαγωγικό συλλογισμό και συναντώνται σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών (αιτιολόγηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, έλεγχο υποθέσεων, εκτίμηση πιθανοτήτων, δημιουργική σκέψη κ.λπ.).

   Σκοπός του Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

   «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

   (ΦΕΚ 4210 Β/25.9.2018)

   Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) προκηρύσσουν 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών” (ΔΠΜΣ) «ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (SOFT SKILLS) ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ». Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια υψηλών νοητικών λειτουργιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με αξιακές, συναισθηματικές και διαπροσωπικές διαστάσεις, προκειμένου οι πτυχιούχοι των Επιστημών Υγείας να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και στις εξελίξεις της εποχής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι ενός (1) έτους .

   Κατηγορίες εισακτέων
   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι Επιστήμονες Υγείας (όπως Ειδικοί Πρόληψης και Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Λογοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές) και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας, Παιδαγωγοί) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι, ΑΤ.Ε.Ι ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

   Αριθμός εισακτέων
   Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

   Αιτήσεις
   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στο Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ από Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 έως και Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.30. Αρχική αίτηση μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail του ΔΠΜΣ: [email protected]. Τον Αύγουστο οι αιτήσεις θα αποστέλνονται μόνο ηλεκτρονικά

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   α. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης
   ενδιαφέροντος.
   β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
   δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
   ε. Πιστοποιητικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας. Απαιτείται: αποδεικτικό γνώσης γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς, μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
   στ. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
   ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Δίδακτρα
   Το σύνολο των διδάκτρων του ΔΠΜΣ για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ, η δε καταβολή τους γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις: η πρώτη σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ και η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 54124
   Θεσσαλονίκη, Πανεπιστημιούπολη, τηλ.: 2310 999338, E-mail:
   [email protected], και στην ιστοσελίδα της Ιατρικής www.med.auth.gr

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο (2) εξαμήνων και τρίμηνης θερινής περιόδου για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Στο Α ́ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) υποχρεω-τικά μαθήματα.
   Στο Β ́ εξάμηνο διδάσκονται τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, με υποχρεωτική συμμετοχή στα δύο (2) από αυτά ύστερα από ελεύθερη επιλογή των φοιτητών. Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Β’ εξάμηνο και ολοκληρώνεται τη θερινή περίοδο.Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα είναι η Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η Αγγλική.

  Α’ Eξάμηνο (μαθήματα υποχρεωτικά):

  • Οικοδόμηση της σχέσης ασθενή-ιατρού και η επίδραση στην ασφάλεια των ασθενών 7,5 ECTS
  • Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills):εννοιολογήσεις, περιεχόμενα και στρατηγικές ανάπτυξης.Κριτική ανάλυση λόγου7,5 ECTS
  • Μοντέλα γνωστικής, ηθικής και συναισθηματικής ανάπτυξης: θεωρία και εφαρμογές 7,5 ECTS
  • Ηθικά και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 7,5 ECTS

  Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30 

  Β’ Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής 2 από 4):

  • Κριτική προσέγγιση επειγουσών ιατρικών καταστάσεων 7,5 ECTS
  • Διαπολιτισμική δεξιότητα και αναστοχασμός για την επαγγελματική ανάπτυξη στις Βιοϊατρικές Επιστήμες7,5 ECTS
  • Σύγχρονοι προβληματισμοί για την αρχή και το τέλος της ζωής 7,5 ECTS
  • Μεθοδολογία έρευνας και επιστημονικής τεχνογραφίας 7,5 ECTS
  • Έναρξη μεταπτυχιακής εργασίας (ανάληψη θέματος, προετοιμασία -παρουσίαση διαγράμματος μελέτης)15 ECTS

  Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30 

  Θερινή περίοδος:

  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ολοκλήρωση (συγγραφή -παρουσίαση) 15 ECTS

  Σύνολο ECTS ΠΜΣ 75 

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ