Loading...

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη – Executive MBA

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Executive MBA του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.

   Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Η εφαρμογή των θεωριών στη πράξη αποτελεί παράγοντα κλειδί για το Πρόγραμμα. Τα παραδείγματα πραγματικών επιχειρήσεων και οι μελέτες περιπτώσεων (case studies) αποτελούν κεντρικό άξονα στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η συμμετοχή σημαντικών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα με τη μορφή διαλέξεων και συζητήσεων, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο για την κατανόηση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των δυναμικών του, όπως επίσης και τη μεταφορά γνώσης που συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης στρατηγικών και λειτουργικών αποφάσεων. Άλλες τεχνικές όπως τα επιχειρηματικά παιχνίδια (business games), το λογισμικό προγραμμάτων που χρησιμοποιούν ήδη οι καλύτερες επιχειρήσεις και οι προβολές οπτικοακουστικού υλικού, επίσης υποστηρίζουν την εξοικείωση των φοιτητών με την πρακτική εφαρμογή των αρχών της διοίκησης.


   Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

   Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη-Executive MBA» γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προτεραιότητα εισαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν οι υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών).

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

   Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΜΒΑ (http://mba.teiemt.gr/?p=9220), αναρτώντας και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έως και 02/09/2019 (ώρα 14.00μμ):

   1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   2. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Φωτογραφία ταυτότητας.
   4. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών ή πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   5. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, για τους υποψήφιους που προέρχονται από AEI της αλλοδαπής.
   6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από όσους δεν απέκτησαν το πτυχίο τους, η αποδοχή των οποίων θα γίνεται υπό την αίρεση της απόκτησης του πτυχίου μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019.
   7. Τίτλοι πιστοποίησης γνώσης αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδουB2).
   8. Έκθεση κινήτρων (motivation letter) για παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
   9. Δύο συστατικές επιστολές.
   10. Λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα (εργασιακή εμπειρία, επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.ο.κ.)
   11. Αντίγραφο Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον προβλεπόταν η εκπόνησή της σε προπτυχιακό επίπεδο (προσκομίζεται στη συνέντευξη)

   Οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
   Η επίδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά με email και τηλεφωνικά.

   Δίδακτρα
   Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 ή 6 δόσεις, ως εξής:

   Φοιτητές πλήρους φοίτησης (3 δόσεις):
   – 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
   – 2η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
   – 3η δόση (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου).

   Φοιτητές μερικής φοίτησης (6 δόσεις):
   – 1η δόση, με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής στο ΜΒΑ.
   – 2η δόση, στην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου (30 Ιανουαρίου).
   – 3η δόση στις 30 Μαΐου.
   – 4η δόση, πριν από την έναρξη του Α’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (1Οκτωβρίου).
   – 5η δόση, πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου του 2ου έτους φοίτησης (30Ιανουαρίου)
   – 6η δόση, (και εξόφληση καταβολής των διδάκτρων), πριν την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (30 Μαΐου του 2ου έτους).

   Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την προσκόμιση σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής, για κάθε πληρωμή δόσης, παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης του ΕΛΚΕ.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mba.teiemt.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. & Fax: +30 2510 462293, e-mail: [email protected]).

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 14: 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), 5 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 Π.Μ., και 4 υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 18 Π.Μ.. Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε 12 Π.Μ. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα 90 Π.Μ.

   Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y101 Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics) 6
   2 Y102 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship) 6
   3 Y103 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers) 6
   4 Y104 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 6
   5 Y105 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making) 6
   Σύνολο 30

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y106 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 6
   2 Y107 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 6
   3 Y108 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior) 6
   4 Y109 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) 6
   5 Y110 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 6
   Σύνολο 30

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 4 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 18
   2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 12
   Σύνολο 30

   Κατάλογος μαθημάτων Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικών

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 ΕΥ201 Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) 4.5
   2 ΕΥ202 Διαχείριση Έργων (Project Management) 4.5
   3 ΕΥ203 Διαχείριση Καινοτομίας σε Συνθήκες Παγκοσμιοποίησης (Innovation Management in a Globalized Environment) 4.5
   4 ΕΥ204 Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior) 4.5
   5 ΕΥ205 Έρευνα Μάρκετινγκ (Marketing Research) 4.5
   6 ΕΥ206 Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με Χρήση Η/Υ (Financial Modeling with the Use of Computers) 4.5
   7 ΕΥ207 Διοικητική Λογιστική (Management Accounting) 4.5
   8 ΕΥ208 Δημόσιο Μάνατζμεντ (Public Sector Management) 4.5
   9 ΕΥ209 E-Business – Ψηφιακό Μάρκετινγκ (E-Business – Digital Marketing) 4.5

   Σημείωση: Προϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.


   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Α’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y101 Ηγεσία – Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership – Business Ethics) 6
   2 Y102 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα (Business Economics – Entrepreneurship) 6
   3 Y103 Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων (Financial Accounting for Managers) 6

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y106 Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management) 6
   2 Y107 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 6
   3 Y108 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων – Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource Management – Organizational Behavior) 6

   Γ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 2 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 9
   2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 6

   Δ’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y104 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 6
   2 Y105 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods for Decision Making) 6

   Ε’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

   α/α Κωδικός Μαθήματος Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 Y109 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems) 6
   2 Y110 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 6

   ΣΤ’ Εξάμηνο

   Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   1 2 μαθήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά από τον κατάλογο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 9
   2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation) 6

   ΣημείωσηΠροϋπόθεση για τη διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος είναι η δήλωση παρακολούθησης του, στην αρχή του 2ου εξαμήνου, τουλάχιστον από 10 φοιτητές.

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ