Υποτροφία από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

Υποτροφία από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων

13/03/2019 - 10:34

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-01532, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Εγγεγραμμένος (-η) υποψήφιος (-α) Διδάκτορας σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4.Εμπειρία ή/και γνώση στη σύνθεση και χαρακτηρισμό στερεών καταλυτικών υλικών 5.Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρ. Ελένη Ηρακλέους, τηλ. 2310498345 ή στο email: [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ