Υποτροφία από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Υποτροφία από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

30/01/2019 - 10:10

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ενός προηγμένου ανθρωποποιημένου μοντέλου ποντικού για την σκλήρυνση κατά πλάκας: εφαρμογή σε προ-κλινικές μελέτες και δοκιμές νέων φαρμάκων» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01859, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας ή Ιατρικής ή συναφών σπουδών
- Μάστερ στη Βιολογία ή Χημεία ή Ιατρική ή συναφών επιστημών. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ