Προκήρυξη μεταπτυχιακής υποτροφίας από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών

Προκήρυξη μεταπτυχιακής υποτροφίας από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών

13/02/2018 - 14:02

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Innovative risk assessment for individualizing treatment in chronic lymphocytic leukemia» - «CLLassify», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020» - MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS: IFEF, προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ:
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) μία (1) Μεταπτυχιακή υποτροφία που θα χορηγηθεί σε έναν/μία (1) μεταπτυχιακό (-ή) φοιτητή/φοιτήτρια με τον/την οποίο(-α) θα συναφθεί σύμβαση υποτροφίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Καταγραφή δεδομένων, σχετικών με τη συνολική παρακολούθηση ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), σε μορφή χρονοσειράς.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη πλήρους βάσης δεδομένων σε Excel, που θα συμπεριλαμβάνει καταγεγραμμένα δεδομένα σε μορφή χρονοσειράς, σχετικών με τη συνολική παρακολούθηση ασθενών με ΧΛΛ.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών ή Φαρμακευτικής
2. Εγγεγραμμένος (-η) φοιτητής/φοιτήτρια σε αντίστοιχο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
3. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498272 ή στο email: [email protected](link sends e-mail) (κα Φ. Κοπάνη)

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ