Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)

Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης

  • Ανενεργή
  • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) ιδρύθηκε με κύριο σκοπό να προσφέρει δέσμη ειδικών μεταπτυχιακών μαθημάτων-σεμιναρίων που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση επιστημονικής ειδίκευσης στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης με βάση τις εξής γνωστικές περιοχές:

  • Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (M-ΙΣΘΕΤΑ)
  • Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (M-ΦΙΤΑΕ)

Η κατά τα ανωτέρω παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αποτελεί ικανοποιητική βάση για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στους τομείς των εξειδικεύσεών του.

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει καινοτόμο σημείο αναφοράς στο ελληνικό ακαδημαϊκό περιβάλλον σύμφωνα και με τη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να σταδιοδρομήσουν ως ειδικοί στο πεδίο της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης και να αποκτήσουν ικανά υποστηρικτικά εφόδια στο σύνολο των γνωστικών περιοχών που θεραπεύει το ΠΜΣ.

Διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στη διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ, η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο της ΑΣΚΤ, μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα μαθημάτων. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ισούται με τρία (3) εξάμηνα για την παρακολούθηση μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Προκήρυξη

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος, το Τμήμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο μη συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέωνσυνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράμματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση σε ειδικό έντυπο (βλ. παρακάτω) με μία φωτογραφία.

2) Φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:
α) Επικυρωμένο/α αντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται (επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώμα σε) από επίσημη μετάφραση και από έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ.
β) Βεβαίωση περάτωσης σπουδών για τους τελειόφοιτους/ες υποψήφιους/ες (σεεπικυρωμένο αντίγραφο).
γ) Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί σε σχέση με το κείμενο επιστημονικών προθέσεων του υποψηφίου (βλ. παρακάτω). Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθμολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωμένες σπουδές σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα άλλης χώρας (οι οποίες αποδεικνύονται με τα προβλεπόμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα) αποτελούν επαρκή απόδειξη για την απαιτούμενη γνώση της γλώσσας στην οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
δ) Επικυρωμένο/α πιστοποιητικό/ά αναλυτικής βαθμολογίας.
ε) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται και τυχόν ερευνητική / επιστημονική δραστηριότητα, σε γνωστικά αντικείμενα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία διεξήχθη παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές ή αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους και πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει νομίμως προσκομιζόμενων εγγράφων.
στ) Σύντομο κείμενο επιστημονικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του ΠΜΣ [έκτασης το πολύ 700 (επτακοσίων) λέξεων].
ζ) Γραπτή επιστημονική εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ που έχει συγγραφεί στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος. Μπορεί να προσκομισθεί και οποιαδήποτε άλλη επιστημονική εργασία, σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ, αδημοσίευτη ή δημοσιευμένη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης του παρόντος κριτηρίου (μη ύπαρξη επιστημονικής εργασίας) η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται κατά την κρίση της να αναθέτει στον υποψήφιο συγγραφή μικρής έκτασης εργασίας με θέμα της επιλογής της. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί εντός τακτής προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή. Η ανωτέρω επιστημονική εργασία δεν απαιτείται προκειμένου για υποψηφίους υποτρόφους του ΙΚΥ ή άλλων φορέων.
η) Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σημ.: (α) Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων. (β) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δημόσιου τομέα. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Διευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται σε έντυπη μορφή κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα και Πέμπτη, 11:00-13:00) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΠΜΣ, υπόψη κ. Α. Κλαμαριά (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα).
 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά από τις 9/5/2018 και λήγει στις 11/6/2018.

Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμά τα προσόντα των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι με βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταρχήν δεκτοί υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη-εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

Ο πίνακας των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος. Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν το νωρίτερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη
2018.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΘΙΣΤΕ (www.aht.asfa.gr).
 

Πληροφορίες :

Στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Α. Κλαμαριά, τηλ.: 2103897105, e-mail:[email protected]). Έντυπα αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, είναι δε διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της
Τέχνης.
 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου