Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

 • Ανενεργή
 • ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

 • 18 μήνες
  30 μήνες

 • 2400-2700
Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ».

Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2018.

Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ, με την προσφορά και την προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων Η/Υ.

Σκοποί του προγράμματος είναι:

(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές περιοχές, των οποίων η εξέλιξη βασίζεται στη θεωρία και εφαρμογή των αρχών των Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications), των Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) και της Θεωρίας της Πληροφορίας (Information Theory).

(β) Η εμβάθυνση της εφαρμογής μεθόδων και τεχνολογιών με κατάλληλο λογισμικό και υλισμικό για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

(γ) Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων, απαραίτητων για την εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέσεις σχετικές με τις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα Η/Υ.

Αιτήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ» να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το Ακαδημαϊκό Έτους 2018-2019. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2018.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700). Τα δίδακτρα για φοιτητές των οποίων το πρώτο πτυχίο είναι συναφές με το αντικείμενο του Προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400). Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: 
Γραμματεία του "Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Τηλεποικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ"
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Σερρών)
Τέρμα Μαγνησίας
GR-62124, Σέρρες
ΕΛΛAΔΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης, και η έντυπη μορφή της θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω.)
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
 • Θεωρημένη Αναλυτική Βαθμολογία.
 • Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.
 • Αντίγραφο της προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση).
 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους (επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά ή στα ελληνικά από τις προξενικές αρχές). Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα ενημερώνονται άμεσα για την εισδοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ συγκεντρωτικός Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν στη διεύθυνσηhttp://informatics.teicm.gr/msc. Τα μαθήματα αρχίζουν στα μέσα Οκτωβρίου μετά από σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών (http://informatics.teicm.gr), καθώς και μέσω της Γραμματείας (τηλ. 6972 442272, 23210 49341, e-mail: [email protected][email protected]).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος 
Καθ. Στυλιανός Π. Τσίτσος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου