Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)

Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 3.800
Energy Technologies and Management
Energy Technologies and Management

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων (Energy Technologies and Management)”, για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων”.

Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται:
α) η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και
β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το ΜΔΕ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα εξάμηνα θα έχουν δοµηµένη µορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων, γραπτές εξετάσεις και κατ’ οίκον εργασίες, ενώ το τρίτο εξάμηνο θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και ανεξάρτητης μεταπτυχιακής εργασίας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι εξής απόφοιτοι Τµηµάτων της ηµεδαπής: ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Σχολών Πολυτεχνείων ή Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστηµίων, Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών, Πτυχιούχοι Τµηµάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχοι Σχολών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστηµίων. Επίσης, γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων συναφών επιστηµονικών χώρων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Νόμου 2083/92 και του άρθρου 4 του Νόμου 3685/2008. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς την ερευνητική περιοχή προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, οι συστατικές επιστολές και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Η φοίτηση στο Μεταπτυχιακό περιλαμβάνει δίδακτρα, το ύψος των οποίων ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.800 €. Θα εξετασθεί η δυνατότητα απομείωσης του εν λόγω ποσού με τη μορφή υποτροφιών για το σύνολο των επιλεχθέντων. Το ποσοστό απομείωσης θα εξαρτηθεί από τις ιδιωτικές χορηγίες που θα εξασφαλίσει το ΠΜΣ. Σχετική ανακοίνωση θα εκδοθεί σύντομα στον ιστότοπο του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 να υποβάλουν ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Διεύθυνση:1ο Παλιό Γυμνάσιο Καστοριάς, Καραβαγγέλη 3, Α’ Όροφος, 52100 Καστοριά, Τ.Κ.52100 τηλ. 24610 56762) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου για όσους έχουν ήδη αποφοιτήσει. Για εκείνους που θα αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο 2017, βεβαίωση αποφοίτησης από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους και υπεύθυνη δήλωση για τον αναμενόμενο βαθμό διπλώματος ή πτυχίου.
3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας
6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

Παρακαλώ ενημερώστε μας μέσω email για την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης σας. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος (τηλ.: 24610 56762) στις ώρες 10.00-13.00 καθημερινά. Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΠΜΣ: http://entex.uowm.gr/

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ψυχική Υγεία

Ψυχική Υγεία

Τμήμα:Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Τμήμα:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Energy Technologies and Management
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ρητορική: Θεωρία και Πραξη

Ρητορική: θεωρία και πράξη

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 1

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΜΣ
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
191220160507

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΑΠ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
φτθκφγθλθ

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
071220160343

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Τμήμα:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών