Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Τεχνολόγων Γεωπόνων

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Πελοποννήσου

  • 18 μήνες

  • 2400
Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανακοινώνει την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».

Το Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση με σκοπό την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ..

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση επιστημόνων, που θα ήθελαν να εξειδικευτούν σε αντικείμενα του ελαιοκομικού τομέα.

Απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ, με σπουδές που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, καθώς και την παραγωγή και την τεχνολογία του καρπού της ελιάς, του ελαιολάδου αλλά και γενικότερα των τροφίμων, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους επιχειρήσεων, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιτραπέζια ελιά το ελαιόλαδο την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.

Διάρκεια του Π.Μ.Σ

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ είναι τρία (3) εξάμηνα και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου / Master οf Science (M.Sc) in Technology and Quality of Οlives and Olive Oil».

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.400€, τα οποία καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. 

Αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ., κριτήρια και διαδικασία επιλογής τους

1.Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Προϋπόθεση για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούν:

α) ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του έξι (6,00),

β) η γνώση, επιπέδου τουλάχιστον Β2, της αγγλικής γλώσσας, πέραν της ελληνικής που είναι η γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

3. Το Π.Μ.Σ. δέχεται, μετά από επιλογή, πτυχιούχους από όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας, της Οικονομίας και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα.

Ενδεικτικά, δεκτοί θα γίνονται πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Φυτικής παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών κ.λπ. χωρίς να αποκλείονται άλλοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

4. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ανά κύκλο λειτουργίας ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

5.Ο αριθμός εισακτέων συμπεριλαμβάνει έως 30% εισακτέους χωρίς τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 και άλλες συναφείς διατάξεις του ν. 4485/2017, καθώς και με την υπουργική απόφαση περί «Ρύθμισης θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (Φ.Ε.Κ. 3387/10-08-2018).

Υποβολή αιτήσεων υποψήφιων φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας και να την προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

(α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Υποψηφιότητας για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή μαζί με τα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.tetro.teikal.gr).

(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).

(γ) Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών (βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών).

(δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.

(ε) Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας.

(στ) Τεκμηρίωση σχετικής ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας.

(ζ) Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό ή κοινωνικό χώρο.

(η) Φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.

(θ) Μία (1) φωτογραφία.

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά για υποψηφίους που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά μπορούν και να αποσταλούν ταχυδρομικώς ή να υποβληθούν αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων/ΠΜΣ- ΤΕΙ Πελοποννήσου, Αντικάλαμος Καλαμάτα 24100 .

Χρονικό διάστημα υποβολής ορίζεται από: Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 έως και την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019.

Τα Μαθήματα έχει προγραμματισθεί να ξεκινήσουν την 12η Μαρτίου 2019 και θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη σε τετράωρη απογευματινή βάση (16η -20η).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου