Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής

Μηχανολόγων Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

  • 18 μήνες

  • 4500
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«MSc in Consulting Engineering Operations» «Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Μηχανική»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Πετρελαίου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Αρ. Φ. 815, Τεύχος Β’, 07/05/2015), και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master of Science (MSc) in Consulting Engineering Operations. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα  και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής.
 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
 

(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την ημερομηνία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων του προγράμματος . Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων
 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει 

Α) υποβολή της υποψηφιότητας και Β) συνέντευξη.

 

Α. Υποβολή Υποψηφιότητας
 

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από τo σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ


1η περίοδος 21η Ιουλίου 2017 (Υποψηφιότητα για υποτροφίες)

2η περίοδος  19η Σεπτεμβρίου 2017

 

Β. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

1. Τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (με ακριβή μέσο όρο)

5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

7.  Δύο συστατικές επιστολές γραμμένες 

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Γ.  Συνέντευξη: Οι υποψήφιοι καλούνται από τη γραμματεία σε συνέντευξη εντός μιας εβδομάδας . Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 4.500 ευρώ και καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις των 1500 ευρώ. Επιμερίζονται ανάλογα ανά εξάμηνο και το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.
 

Υποτροφίες

Δίνονται υποτροφίες και για κατόχους κάρτας ανεργίας, ύψους 1.600 ευρώ.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες 

MSc in Consulting Engineering Operations

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Dpt. Of Mechanical Engineering

65404 St. Lucas, Kavala, Greece

Tel.: +302510462230

Fax: +302510462369

e-mail: [email protected] 

http://www.ceo.teiemt.gr 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου