Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 • Ανενεργή
 • ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

 • 18 μήνες

 • 3200
Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην ολοκληρωμένη διαχείριση του πρασίνου στις πόλεις, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του αστικού πρασίνου και γενικότερα του αστικού περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης του αστικού περιβάλλοντος.
 • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική προστασία και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος
 • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, O.T.A., φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα.
 • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με έδρα τη Δράμα, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» (ΦΕΚ 337/10.03.2015, τ. Β’) το οποίο απονέμει:

 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων, δεκτοί στο Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι πτυχιούχοι μη συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ικανό αριθμό σχετικών με το Π.Μ.Σ μαθημάτων σε Τμήμα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.

(Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα (4) στο Β’ εξάμηνο και γ) εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής στο Γ’ εξάμηνο.

 

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων υποχρεωτική είναι: η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για την μεταπτυχιακή διατριβή.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα    τρία

 1. ίωρα διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στο Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. στη Δράμα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

 

 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή,  η οποία αποτελείται από διδάσκοντα μέλη Ε.Π. του Τμήματος και συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://mgreen.teiemt.gr)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 φάκελο υποψηφιότητας στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου», Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 1ο χλμ Δράμας – Μικροχωρίου, Τ.Κ. 66 100 Δράμα, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

 1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία ή την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση): http://mgreen.teiemt.gr
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφα πτυχίων (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
 5. Αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας.
 6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

 

Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλε, ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία του υποψήφιου κατά την κρίση του.

 

Τα ονόματα των επιτυχόντων για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. θα ανακοινωθούν στην  ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.200,00 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις : Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έως 15 Δεκεμβρίου 2017, Γ’ δόση έως 28 Φεβρουαρίου 2018 και Δ’ δόση έως 30 Απριλίου 2018.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, ή διαγραφής, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία, κα Όλγα Αποστολίδου 25210 60414, e-mail: [email protected] και στα παρακάτω τηλέφωνα: 25210 60445, 25210 60473, 6940292856 & 6999922226.

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ.

Καθηγητής  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΚΟΣ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου