Ψυχική Υγεία

Νοσηλευτικής

 • Ανενεργή
 • ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • 24 μήνες

 • 4000
Ψυχική Υγεία

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψυχικής Υγείας είναι να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν:

 1. Την παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία.
 2. Τη σύζευξη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του τομέα της ψυχικής υγείας.
 3. Τον εφοδιασμό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξειδικευμένη παροχή φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος.
 4. Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην ψυχική υγεία.
 5. Την μελέτη θεωρητικών μοντέλων φροντίδας ψυχικής υγείας όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 6. Την ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 7. Τον σχεδιασμό πρωτοκόλλων φροντίδας ψυχικής υγείας.
 8. Τη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 9. Την ανάλυση και αξιολόγηση συμπεριφορών και καταστάσεων ψυχικής υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κτλ.
 10. Την διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων του πληθυσμού που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και ευνοούν την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.

Ψυχική Υγεία

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών γίνεται μετά από αίτησή τους στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος και την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη.

Η Γ.Σ.Ε.Σ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, που προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία, την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση:

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων

Β' Φάση:

 1. Η Ε.Ε. αξιολογεί και προκρίνει σε συνέντευξη τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου: Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα : Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 4. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, δημοσιεύσεις εργασίες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, συστατικές επιστολές κ.λ.π.). Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 5. Βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα ή στην διπλωματική εργασία όταν αυτή σχετίζεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού ειδίκευσης. Συντελεστής βαρύτητας: 20%

Γ Φάση:

Συνέντευξη των πρώτων 60 υποψηφίων φοιτητών από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ. Συντελεστής βαρύτητας: 20%.

Μετά από την Γ' Φάση καταρτίζεται κατάλογος με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων για την επιλογή των τριάντα  φοιτητών του Μ.Π.Σ..

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.


Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) μπορεί να επεκτείνει αυτό το διάστημα άλλον ένα χρόνο, μετά από τεκμηριωμένη απόφαση.


Η Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να επιτρέψει σε φοιτητές/τριες,

Α) να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα του προγράμματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ σε οκτώ (8) εξάμηνα Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο παράταση της φοίτησης.

Β) να ζητήσουν άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.000,00€, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4439/ 13.07.2016 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας (2.000,00€ για κάθε ακαδημαϊκό έτος).


Δείτε αναλυτικά (πατήστε πάνω)

 1. Προκήρυξη 2017-2018
 2. Αίτηση Υποψηφίου
 3. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου