Ψυχική Υγεία

Νοσηλευτικής

 • Ανενεργή
 • ΤΕΙ Θεσσαλίας

 • 24 μήνες

 • 4000
Ψυχική Υγεία

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψυχικής Υγείας είναι να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν:

 1. Την παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στην ψυχική υγεία.
 2. Τη σύζευξη της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες του τομέα της ψυχικής υγείας.
 3. Τον εφοδιασμό με τις απαραίτητες δεξιότητες για την εξειδικευμένη παροχή φροντίδας του ψυχικά πάσχοντος.
 4. Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στην ψυχική υγεία.
 5. Την μελέτη θεωρητικών μοντέλων φροντίδας ψυχικής υγείας όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 6. Την ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 7. Τον σχεδιασμό πρωτοκόλλων φροντίδας ψυχικής υγείας.
 8. Τη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 9. Την ανάλυση και αξιολόγηση συμπεριφορών και καταστάσεων ψυχικής υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κτλ.
 10. Την διερεύνηση συγκεκριμένων παραγόντων του πληθυσμού που επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και ευνοούν την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.

Ψυχική Υγεία

Κατηγορίες υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το ποσοστό αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου των εισακτέων.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών γίνεται μετά από αίτησή τους στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος και την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη.

Η Γ.Σ.Ε.Σ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον τύπο (που γίνεται τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερομένους υποψηφίους, που προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία, την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ., σε τρεις φάσεις:

Α' Φάση:

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων

Β' Φάση:

 1. Η Ε.Ε. αξιολογεί και προκρίνει σε συνέντευξη τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου: Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα : Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 4. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, δημοσιεύσεις εργασίες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, συστατικές επιστολές κ.λ.π.). Συντελεστής βαρύτητας: 20%.
 5. Βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα ή στην διπλωματική εργασία όταν αυτή σχετίζεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού ειδίκευσης. Συντελεστής βαρύτητας: 20%

Γ Φάση:

Συνέντευξη των πρώτων 60 υποψηφίων φοιτητών από το σύνολο των υποψηφίων στο ΠΜΣ. Συντελεστής βαρύτητας: 20%.

Μετά από την Γ' Φάση καταρτίζεται κατάλογος με την τελική βαθμολογία των υποψηφίων για την επιλογή των τριάντα  φοιτητών του Μ.Π.Σ..

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.


Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται ο διπλάσιος χρόνος της ελάχιστης διάρκειας σπουδών. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) μπορεί να επεκτείνει αυτό το διάστημα άλλον ένα χρόνο, μετά από τεκμηριωμένη απόφαση.


Η Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την απόλυτη κρίση της να επιτρέψει σε φοιτητές/τριες,

Α) να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα του προγράμματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ σε οκτώ (8) εξάμηνα Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο παράταση της φοίτησης.

Β) να ζητήσουν άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.000,00€, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4439/ 13.07.2016 απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας (2.000,00€ για κάθε ακαδημαϊκό έτος).


Δείτε αναλυτικά (πατήστε πάνω)

 1. Προκήρυξη 2017-2018
 2. Αίτηση Υποψηφίου
 3. Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο