Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Πληροφορικής

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • 18 μήνες

 • 4500
Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των ερευνητικών κατευθύνσεων της επιστήμης των νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, όπως είναι ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Έξυπνες Πόλεις, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς και οι Σύγχρονες Επικοινωνίες και Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη των νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») θεραπεύει αμιγώς τα πλέον προηγμένα ζητήματα τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (Digital Single Market), του Πολιτισμού της Αειφόρου ανάπτυξης και των σύγχρονων πόλεων.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι οι εξής:

 • ●    Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο των κατεθύνσεων του προγράμματος του Ψηφιακού Πολιτισμού, καθώς και των Σύγχρονων Ψηφιακών – Έξυπνων Πόλεων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).
 • ●    Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών, οι οποίοι με την σειρά τους θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στις νέες τεχνολογίες και σε εξειδικευμένους τομείς όπως ο Ψηφιακός Πολιτισμός, οι Σύγχρονες Ψηφιακές Πόλεις, οι Επικοινωνίες, και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων.
 • ●    Να ακολουθήσει τη νέα εθνική Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας μας, που ενσωματώνει δράσεις Ψηφιακού Πολιτισμού στηρίζοντας την αντίστοιχη δηµιουργική βιοµηχανία (creative industry) και τις σύγχρονες υπηρεσίες των Ψηφιακών Πόλεων.
 • ●    Να ευθυγραμμιστεί με τον ευρωπαϊκό οδικό χάρτη και τις αναδυόμενες τάσεις ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, στην σημερινή συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή παγκόσμια οικονομία και ψηφιακή ενιαία αγορά.
 • ●    Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • ●    Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Υπηρεσιών.
 • ●    Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Έξυπνων Πόλεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών, και Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Το ΠΜΣ απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») στις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

 • ●    Ψηφιακός Πολιτισμός / Digital Culture
 • ●    Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Smart Cities and Advanced Digital Technologies.
 • ●    Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies.


 

Επιστημονικοί, Επιστημολογικοί, Κοινωνικοί λόγοι

Το ΠΜΣ στηρίζεται σε ένα επιστημονικό πεδίο, όπου η έρευνα ανταποδίδεται στην κοινωνία των πολιτών με πολλαπλά οφέλη.

Ενδεικτικά, η κατεύθυνση του ΠΜΣ «Ψηφιακός Πολιτισμός»:

 • ●    Καταρτίζει εξειδικευμένους επιστήμονες για την ανάδειξη, προστασία, προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος με τη συμβολή προηγμένων τεχνολογιών, καλύπτοντας τη μεγάλη ανάγκη αντίστοιχου ερευνητικού δυναμικού στη χώρα μας καθώς αυτή διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα.
 • ●    Εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις των τελευταίων τάσεων που επικρατούν παγκοσμίως στο αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο του ψηφιακού πολιτισμού και διασφαλίζει τη χάραξη και τη διαμόρφωση νέας ψηφιακής στρατηγικής στον πολιτισμό.
 • ●    Προωθεί τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς στη χώρας μας αναδεικνύοντας νέους τρόπους αποτελεσματικής διοίκησης των πολιτισμικών οργανισμών στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.
 • ●    Ενσωματώνει μοντέρνα γνωστικά πεδία μεταξύ των οποίων είναι η μοντελοποίηση με 3Δ γραφικά, η εφαρμογή τεχνολογιών μικτής πραγματικότητας (Virtual Reality, Augmented Reality, Virtual Worlds), οι κινητές τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία σημάτων και πολυμέσων με τελικό σκοπό τη βέλτιστη ψηφιακή διαχείριση, καταγραφή και επιμέλεια της πολιτισμικής κληρονομιάς αλλά και των πτυχών του σύγχρονου πολιτισμού.


Όπως προκύπτει άλλωστε από τον Σχεδιασμό και την Κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η αναπτυξιακή στρατηγική περιλαμβάνει την σύγκλιση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Πολιτισμού, δημιουργώντας παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην στήριξη της δημιουργικής βιομηχανίας και του σύγχρονου Πολιτισμού, στην ενίσχυση της «εμπειρίας του χρήστη» μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και στην προώθηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ιδιαίτερα στο πεδίο του Πολιτισμού.
Αντίστοιχα, οι τεχνολογίες IoT σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνολογίες για Έξυπνες Πόλεις, δύνανται να υποστηρίξουν:

 • ●    Έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας (κλασικές ή/και ανανεώσιμων πηγών) με προσωποποιημένες εφαρμογές στον χρήστη,
 • ●    Ευφυείς προτάσεις συστημάτων μεταφορών που επιταχύνουν και διευκολύνουν τις ροές κυκλοφορίας, μειώνουν αισθητά ρύπους και κατανάλωση καυσίμου (ενεργειακά οφέλη), ενώ παρέχουν προτεραιότητα σε δρομολόγια οχημάτων διαχείρησης καταστάσεων ρίσκου και παροχής βοήθειας (πυροσβετικά οχήματα, ασθενοφόρα),
 • ●    Αισθητήρες επίβλεψης/διάγνωσης για εφαρμογές που παράγουν δεδομένα με ευφυή αλλά και πληθοποριστικό τρόπο (crowdsourcing) από τον πολίτη αλλά και τις υποδομές έξυπνης δικτύωσης σε δήμους/πόλεις. Τα οφέλη αφορούν την αποδοτική διαχείριση μίας ευρείας γκάμας θεμάτων, όπως κοινωνικά (αιτήματα πολιτών, μοντέλα οικονομίας), λειτουργικά (κατάσταση δρόμων, συντήρηση κτηρίων), και υγειονομικά (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υπέργηρων ασθενών στο σπίτι) κ.α.


Επιπλέον:

 • ●    Η τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – ΙΟΤ) εκμεταλλεύεται την πρόοδο που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογίες των κινητών επικοινωνιών, του Διαδικτύου και της επικοινωνίας μεταξύ συσκευών (machine-to-machine - Μ2Μ communications ) δημιουργώντας ευφυείς εφαρμογές λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα προβλέπεται ραγδαία αύξηση των συσκευών IOT σε 75 δισεκατομμύρια έως το τέλος του 2020, ενώ υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα 100 δισεκατομμύρια συσκευές έως το 2025. Η ραγδαία εξάπλωση και οι περιορισμοί που διέπουν τις ΙΟΤ συσκευές όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τους υπολογιστικούς πόρους, καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό εξειδικευμένων πρωτοκόλλων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του επιπέδου εφαρμογής, της ανακάλυψης υπηρεσιών, των επικοινωνιών – δρομολόγησης, της ασφάλειας των δεδομένων, της προστασίας των συσκευών από επιθέσεις και της διαλειτουργικότητας των συσκευών. Επιπλέον απαιτούνται ευφυή συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και λήψης αποφάσεων. Στα πλαίσια του ΠΜΣ θα αναλυθούν οι σχετικές έννοιες και θα προταθούν σύγχρονες λύσεις με στόχο την αποδοτική λειτουργία των ΙΟΤ συστημάτων.

 

Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

Στόχος του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να έχει μεγάλο βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. Για να επιτευχθεί αυτό, στα μαθήματα του ΠΜΣ θα περιληφθούν θέματα τα οποία βρίσκονται στην αιχμή της έρευνας, όπως είναι το διαδίκτυο των πραγμάτων, πρωτόκολλα, υπηρεσίες και εφαρμογές για έξυπνες πόλεις, Επικοινωνίες Machine-to-Machine (M2M Communications), ψηφιακός πολιτισμός με μοντέλα 3Δ γραφικών, μικτή πραγματικότητα, κινητές τεχνολογίες διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τεχνολογίες διαδικτύου και πληθοπορισμός, ευφυής αστικές μεταφορές, προσωπικά δεδομενα στον κυβερνοχώρο και το διαδίκτυο των πραγμάτων, διαχείρισης ενέργειας και έξυπνες εφαρμογές (smart grids, smart homes, smart agriculture). Στο ΠΜΣ θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην ερευνητική προσέγγιση, στοχεύοντας στην ολοκλήρωση μεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών με δυνητικά δημοσιεύσιμα αποτελέσματα σε ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά.

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017.
 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση των μαθημάτων διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων και για όλες τις κατευθύνσεις απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των πέντε υποχρεωτικών μαθημάτων της επιλεγείσης ειδίκευσης. Κάθε μάθημα διδάσκεται σε δέκα τρίωρες διαλέξεις και έχει 6 Πιστωτικές Μονάδες - ECTS. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση τουλάχιστον επτά από αυτές τις διαλέξεις. Με την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση του ΠΜΣ, χορηγείται Δ.Μ.Σ. 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για τη εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.
 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες» (Master of Science (M.Sc.) in «Digital Culture, Smart Cities, IoT and Advanced Digital Technologies») με τις εξής ειδικεύσεις (tracks) :

 • ●    Ψηφιακός Πολιτισμός / Digital Culture
 • ●    Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Smart Cities and Advanced Digital Technologies.
 • ●    Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες / Internet of Things (IoT) and Advanced Digital Technologies.

 

Δείτε την προκήρυξη αναλυτικά 

Έντυπο αίτησης

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου