Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Εικαστικών Σπουδών

 • Ανενεργή
 • Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

 • 24 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΑΣΚΤ

Σπουδές

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Κριτήρια και τρόπος επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών

Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή ανάπτυξη του προγράμματος είναι η επιλογή της ομάδας των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το γεγονός ότι οι εισακτέοι δεν περιορίζονται μόνο στους αποφοίτους σχολών καλών τεχνών, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα θετικό στοιχείο του προγράμματος. Η περιοχή που αναφέρεται το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από όρια που διαμορφώνονται συνεχώς και συνεπώς η διεπιστημονικότητα μπορεί να ωφελήσει αποτελεσματικά στην εξέλιξη του προγράμματος.

Ο χαρακτήρας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αντανακλάται στην ομάδα των φοιτητών. Η επιλογή γίνεται με βάση το έργο και την συνάφειά του με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. τις γνώσεις και την παιδεία των υποψηφίων, τα ιδιαίτερα προσόντα και την εξοικείωση με τα Νέα Μέσα και την τεχνολογία γενικότερα. Η μέχρι τώρα ανταπόκριση και τα αποτελέσματα μιας πολυσυλλεκτικής επιλογής εισακτέων στο πρόγραμμα (που εκτός από εικαστικούς συμπεριλαμβάνει όλους τους συγγενείς χώρους, αλλά υπό προϋποθέσεις και φοιτητές από άλλες σχολές εφόσον διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις και καλλιτεχνικά προσόντα), είναι θετική και ανταποκρίνεται στις υψηλές και ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς και στο τελικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και από τις διπλωματικές εργασίες. Είναι δεδομένο ότι το επίπεδο των εισακτέων είναι αποτέλεσμα σύγκρισης και συνεκτίμησης που καθορίζεται κάθε φορά από το γενικό επίπεδο των αιτουμένων να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Το δεδομένο της περιορισμένης γνώσης σε θέματα νέων τεχνολογιών που έχουν πολλοί απόφοιτοι της ΑΣΚΤ, οπωσδήποτε αποτέλεσε ενίοτε εμπόδιο στην πλήρη ανάπτυξη της δυναμικής του προγράμματος. Είναι βέβαιο ωστόσο ότι η επίδραση αυτού του παράγοντα μειώνεται με τα χρόνια. Οι προπτυχιακές σπουδές αναλαμβάνουν τώρα το βάρος της αρχικής γνώσης και εξοικείωσης των σπουδαστών με τις νέες τεχνολογίες κυρίως τα ειδικά εργαστηριακά μαθήματα των Πολυμέσων, Βιντεοτέχνης και Φωτογραφίας, αν και μόνο η λειτουργία του τομέα νέων Μέσων στην Α.Σ.Κ.Τ θα διασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Προσωπικού (ΔΕΠ-διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.). Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της ΕΜΣ και έγκριση της ΓΣΕΣ.
 • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και αρχιτεκτονικής. Κατ' εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν και απόφοιτοι άλλων τμημάτων με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αξιολογεί με κριτήριο την ιδιαίτερη συνάφεια και ποιότητα του έργου του υποψηφίου προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ η Επιτροπή Αξιολόγησης. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων αποτελούν:
  • Η ιδιαίτερη συνάφεια του έργου του υποψηφίου με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. και η ποιότητα συνολικά του καλλιτεχνικού του έργου.
  • η εξοικείωση σε σημαντικό βαθμό με τη χρήση της σύγχρονης οπτικοακουστικής και ψηφιακής τεχνολογίας.
  • η γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή άλλη, πιστοποιητικά σπουδών.)
  • η ευρύτερη παιδεία, καλλιέργεια και ωριμότητα του υποψηφίου όπως θα φανεί από μια προσωπική συνέντευξη που δίνει κάθε υποψήφιος/ια στην επιτροπή επιλογής και αξιολόγησης.
  • ο βαθμός πτυχίου Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμά και θα συνυπολογίζει τα προσόντα και την ιδιαιτερότητα του κάθε υποψηφίου, λαμβάνοντας σημαντικά υπ' όψιν την ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στη χρήση νέων τεχνολογικών εκφραστικών μέσων. Ανάγκη η οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στο καλλιτεχνικό έργο (ή τις καλλιτεχνικές προτάσειςκαι εφαρμογές) που υποβάλλει ο υποψήφιος/ια.
 • 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφασίζει ανάλογα με το τμήμα προέλευσης των υποψηφίων τα τυχόν επιπλέον μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο υποψήφιος πριν ενταχθεί στο Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα αυτά θα επιλέγονται από τον Πίνακα μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΑΣΚΤ. Η μέγιστη διάρκεια παρακολούθησης πρόσθετων μαθημάτων ορίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε έτος καθορίζεται από την ΕΜΣ και ΓΣΕΣ στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους όταν αποφασίζεται η σχετική προκήρυξη. Ο αριθμός των εισακτέων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα (ο αριθμός εισακτέων συναρτάται από τον αντίστοιχο εξοπλισμό και τις θέσεις εργασίας που διαθέτει το Π.Μ.Σ). 

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. μελλοντικά δεν αποκλείει συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα από τον εισαγόμενο φοιτητή/τρια για την κάλυψη μέρους των σχετικών λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ. Η φοίτηση για τους εισαγόμενους φοιτητές είναι δωρεάν. 

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου