Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής

Πληροφορικής

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  • 18 μήνες

  • 4500
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/92.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» έχει ως αντικείμενο την συντονισμένη ανάπτυξη και οργάνωση των κατευθύνσεων της επιστήμης της Πληροφορικής και ειδικότερα αυτών που αφορούν σε τομείς υψηλής προτεραιότητας.
Τα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» θεραπεύουν τα προηγμένα ζητήματα της τεχνολογίας και επιστήμης στο χώρο της Πληροφορικής. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μαθήματα κορμού, τα μαθήματα κατεύθυνσης και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα της Πληροφορικής, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Ειδικότερα, οι σκοποί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι εξής:

Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράµµατος.
Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Η πραγματοποίηση διδακτορικής διατριβής στον ευρύτερο τοµέα της Πληροφορικής.
Η ανάπτυξη της Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο.
Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων συστημάτων Πληροφορικής.
Η συνεργασία µε Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται µε θέματα Πληροφορικής.

Το ΠΜΣ μπορεί να απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Δικτυοκεντρικά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Στη σημερινή εποχή, υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση στην ποσότητα και την ποικιλότητα της ψηφιοποιημένης πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Σε αυτό συντέλεσε ο παγκόσμιος ιστός με όλες τις τεχνολογίες αιχμής που τον συνοδεύουν. Τεχνολογίες τύπου XML, WAP, Java RMI, Java Servlets κλπ συνεχώς προστίθεται και εξελίσσονται δίνοντας ουσιαστικές λύσεις στο τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης του όγκου των πληροφοριών. Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης (τεχνολογίες DSL, αναβάθμιση τηλεπικοινωνιών με χρήση οπτικών ινών) εξασφαλίζει την ταχύτερη πρόσβαση ικανοποιώντας τις ανάγκες και των πιο ανυπόμονων και απαιτητικών χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή

Η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό τομέα της Πληροφορικής. Η εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των επιπέδων μόρφωσης και επαγγελμάτων έχει καταστήσει τη διεπαφή με το χρήστη εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχία οποιουδήποτε λογισμικού. Επιπροσθέτως, η πολυπλοκότητα των λειτουργιών του λογισμικού καθώς και η υπερπληροφόρηση από το Διαδίκτυο, η οποία μέσω λογισμικού, περνάει στον τελικό χρήστη δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες για πιο ευέλικτο και αποδοτικό σχεδιασμό των συστημάτων διεπαφής με τους χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Η κατεύθυνση «Προηγμένες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού» στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού το οποίο εξυπηρετεί σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του προγραμματισμού. Περιλαμβάνει τα πεδία της ανάπτυξης λογισμικού στοχευμένου στον παγκόσμιο ιστό, λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών για τις νέες "έξυπνες" κινητές συσκευές (smartdevices, smartphones), το ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της Υπολογιστικής Νέφους (Cloud Computing), καθώς και τον ασφαλή προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιχειρηματική Ευφυία

Στο πολύπλοκο και ασταθές περιβάλλον των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, η λήψη των αποφάσεων είναι πλέον αποτέλεσμα σύνθετων διαδικασιών που ξεφεύγουν από την ευθύνη του ενός και μόνο ατόμου. Τέτοιες διαδικασίες αποσκοπούν στη μελέτη, ανάλυση και τεκμηρίωση των επιπτώσεων ενδεχομένων αποφάσεων καθώς και στη σύγκλιση προς τις τελικές αποφάσεις που ικανοποιούν τους στόχους όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η λήψη μιας τελικής απόφασης γίνεται μέσα από συνεχείς κύκλους μελέτης των δεδομένων, των εναλλακτικών λύσεων ή ακόμη και του ιδίου του αντικειμένου της απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας

Η ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχει οδηγήσει στην ηλεκτρονική επεξεργασία και διακίνηση τεράστιου όγκου πληροφορίας, από συστήματα και δίκτυα. Η λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων, η χρήση δημόσιων δικτύων, η πληθώρα των η/κ-υπηρεσιών και η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών για τους πιθανούς κινδύνους, οδηγούν στη διαρκή αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και των επιπτώσεων των περιστατικών ασφάλειας. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών και Κινητών Υπηρεσιών

Οι σύγχρονες εξελίξεις στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο διαδίκτυο και στις υποδομές Πληροφορικής έχουν δημιουργήσει νέες επιστημονικές κατευθύνσεις στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών. Επιστημονικοί τομείς τέτοιων εφαρμογών περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν, την ηλεκτρονική και κινητή μάθηση (e-learning και m-learning), τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) αλλά και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πόρων μέσω ERP. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ψηφιακός Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 20/10/2017

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου