Πόσιμο - Θαλασσινό νερό και Υγεία

Επιστημών της Θάλασσας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 12 μήνες

  • 3500
Πόσιμο - Θαλασσινό νερό και Υγεία

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να προσφέρει, σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο θέμα του νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη των συγχρόνων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητα του νερού καθώς και τη μελέτη του τρόπου πρόληψής τους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρει ευρεία κατάρτιση και ερευνητική εκπαίδευση που θα ενισχύσει τις ικανότητες των σπουδαστών να είναι ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον της διαχείρισης της ποιότητας του νερού, πόσιμου και της θάλασσας.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων γνώσεις σε βάθος στα πεδία της χημείας και της μικροβιολογίας του νερού, τους μηχανισμούς που προκαλούν την ρύπανση και μόλυνση του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης, την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των υδατικών πόρων, και της σχέσης (αλληλεπίδραση) των υπόγειων με τα επιφανειακά νερά, και γενικότερα της επίδρασης των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών στους υδάτινους πόρους, την ασφάλεια του νερού κατά την άντληση, μεταφορά και διανομή του, τον ρόλο του νερού στη Δημόσια Υγεία, τις μεθόδους επεξεργασίας και διανομής του, και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα του πόσιμου νερού και των νερών κολύμβησης στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις γνώσεις και πρακτικές εμπειρίες που αποκτούν οι σπουδαστές είναι άριστα εξοπλισμένοι για να υπηρετήσουν τον τομέα της ποιότητας του νερού τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται τα συνεργαζόμενα Τμήματα. Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους των δυο συμμετεχόντων στη συνεργασία Τμημάτων.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής, επιστημών της θάλασσας, περιβάλλοντος, κτηνιατρική, γεωπονικής, μηχανικών περιβάλλοντος, χημείας, και συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα.

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου