Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 18 μήνες

  • 3000
241120160201

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στις εφαρμογές πληροφορικής στον χώρο του πολιτισμού γενικότερα, και της μουσειολογίας ειδικότερα.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην πολιτισμική πληροφορική.
-Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στον χώρο της πληροφορικής.
-Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του πολιτισμού.
-Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς.
-Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της κοινωνίας της   πληροφορίας.
-Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.
 

Το ΠΜΣ εστιάζει στο αναπτυσσόμενο περιβάλλον της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και επικοινωνίας. Συνδυάζει γνώσεις από τα πεδία της Πληροφορικής, της Σχεδίασης (Design) και των Πολιτισμικών Σπουδών, ενώ παράλληλα αξιοποιεί τις τεχνολογίες αιχμής, για να δημιουργήσει σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, που συνθέτουν τις ιδέες με την εφαρμογή, τη γνώση με τη δράση, τον πειραματισμό με τα καθιερωμένα πρότυπα. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας και το συνεργατικό περιβάλλον του προγράμματος, σε συνδυασμό με τη μακρά εμπειρία των διδασκόντων, διασφαλίζουν την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων για τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή.

Το σκεπτικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:

Στα τέλη του εικοστού αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος έντονου αναστοχασμού και προβληματισμού γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, όπως επίσης και το ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η εξέλιξη αυτή υπήρξε καταλυτικής σημασίας, καθώς συνετέλεσε στη ριζική ανατροπή παγιωμένων θεωρητικών αντιλήψεων περί κοινωνίας και τεχνολογίας, αλλά και την οριστική αποδόμηση των παραδοσιακών – και μέχρι πρότινος κυρίαρχων – αναλυτικών ορίων μεταξύ θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση μίας νέας, δυναμικής συνθήκης, τόσο στη θεωρητική επιστημονική έρευνα, όσο και στα μέσα/μεθόδους καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η συγκρότηση ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου, αυτού της πολιτισμικής πληροφορικής, το οποίο καλλιεργεί τη γόνιμη σύνδεση των πεδίων της κριτικής θεωρίας, των πολιτισμικών σπουδών και των τεχνολογικών εξελίξεων της πληροφορίας, αφουγκράζεται και προωθεί την πολιτισμική πολυφωνία, διευρύνει και εμπλουτίζει το εννοιολογικό πλαίσιο της πολιτισμικής πληροφορίας, προσεγγίζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και πτυχές του πολιτισμικού αποθέματος μέσα από τις αρχές της διακειμενικότητας, της διάδρασης και της πολυμεσικότητας, και άρα, εν τέλει, είναι σε θέση να δυνητικοποιεί με τρόπο δημιουργικό, ανατρεπτικό αλλά και ουσιαστικό τις σύγχρονες νοηματοδοτήσεις της μνήμης, του πολιτισμού, της κουλτούρας και της ταυτότητας.

Ο κανονισμός λειτουργίας είναι διαθέσιμος εδώ

Διαδικασία Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» γίνονται δεκτοί κάθε ακαδημαϊκό έτος έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε περιπτώσεις πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την παραπομπή σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΠΤΕ. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, συμπληρωματικά κριτήρια, καθώς και σχετικά με την πιθανότητα παρακολούθησης και εξέτασης των υποψηφίων σε ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα, καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Τμήμα:Βιολογίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
020220171132
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
250120170245
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
151220161128

Postgraduate programme in Southeast European Studies

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
φτθκφγθλθ

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
031120160332
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
0311200160133
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας