Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

 • Ανενεργή
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • 24 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΘΕΣΜΙA ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κατεύθυνση «Πολιτική Επιστήμη» με Ειδικεύσεις: α) Πολιτική Κοινωνιολογία & Συγκριτική Πολιτική, β) Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία και στην Κατεύθυνση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία». Το ΠΜΣ διαρκεί δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα επιπλέον για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η φοίτηση για κάθε φοιτητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

Το ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 θα επιλέξει έως πενήντα (50) υποψήφιους· εικοσιπέντε (25) για την κατεύθυνση «Πολιτική Επιστήμη» και εικοσιπέντε (25) για την κατεύθυνση «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία».

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται:

 • Τετάρτη 5 Απριλίου 2017: 10.00 – 12.00
 • Πέμπτη 6 Απριλίου 2017: 15.00 – 18.00
 • Τρίτη 25 Απριλίου 2017: 15.00 – 18.00
 • Τετάρτη 26 Απριλίου 2017: 10.00 – 12.00

  * οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να στείλουν ταχυδρομικά τους φακέλους τους έως και τις 28 Απριλίου 2017 (ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. – «Νέο Κτήριο» του Παντείου Πανεπιστημίου, 6ος όροφος, γραφείο ΣΤ-8 Επικοινωνία: Δρ. Κώστας Κατσάπης τηλ: 210-9201865 e-mail: pms.panteiο@yahoo.gr


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες μόνον κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). http://polhist.panteion.gr/index.php/postgraduate-studies/168-pmsadmin-announcements/2016-09-15-08-59-02/3241-1
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο του πτυχίου. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και ΗΠΑ, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναγνώριση του ομοταγούς του Ιδρύματος από τον ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε χώρα εκτός των προαναφερομένων, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.
 • Ειδικά για τους επί πτυχίω φοιτητές που θα αποφοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2017, απαιτείται φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών και υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους έως τον Δεκέμβριο 2017.

Σημείωση: Δεν απαιτείται επικύρωση των φωτοαντιγράφων.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν:

 • Πιστοποιημένη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιευμένες μελέτες
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μετά την κατάθεση της αίτησης)
 • Συστατικές επιστολές (έως δύο)
 • Προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους υποψηφίους τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται ανωτέρω προκήρυξη. Σε περίπτωση αποστολής τής αίτησης με το Ταχυδρομείο θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής, όπως αυτή εμφανίζεται στην ταχυδρομική σφραγίδα.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μετά την συλλογή όλων των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή του ΠΜΣ εξετάζει κατά πόσον ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Στον ιστότοπο του ΠΜΣ αναρτώνται τα ονόματα όσων διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις, που καλούνται στην επόμενη φάση.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετά την ανάρτηση των ονομάτων των υποψηφίων που ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις, οι επιλεγέντες θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία το Σάββατο 20 Μαΐου και ώρα 11.00 πμ, στην Αίθουσα 108 του ‘Γυάλινου Κτηρίου’ (Κτήριο Στασινόπουλου), για να εξετασθούν σε ένα από τα παρακάτω θεματικά πεδία:

 1. Πολιτική Επιστήμη – Συγκριτική Πολιτική
 2. Πολιτική Επιστήμη – Κοινωνική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία
 3. Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)
  Οι φοιτητές μπορούν να ενημερώνονται για την εξεταστέα ύλη των θεματικών πεδίων από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://polhist.panteion.gr/index.php/postgraduate-studies

Όσοι επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό (5/10 έως 10/10) στις γραπτές εξετάσεις περνούν στις επόμενες φάσεις, που συνίστανται στα εξής:

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως συνημμένο (attachment) στο [email protected] μία «Δήλωση Ερευνητικού Ενδιαφέροντος» (μέχρι 1.500 λέξεις), έως και την 10η Ιουνίου 2017. Στη δήλωση αυτή αναγράφουν την Κατεύθυνση και Ειδίκευση που έχουν επιλέξει και εκθέτουν αναλυτικά:

 • i. τα γενικότερα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντά τους, το θεματικό πεδίο στο οποίο προτίθενται να εντάξουν τη διπλωματική τους εργασία, και το θέμα της έρευνάς τους, εάν το έχουν ήδη προσδιορίσει·
 • ii. την προηγούμενη ακαδημαϊκή ή εξω-ακαδημαϊκή εμπειρία που τους έχει προετοιμάσει για μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο που επέλεξαν·
 • iii. τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Κατεύθυνση και Ειδίκευση που προσφέρει το ΠΜΣ του Τμήματος

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Όσοι κατέθεσαν δήλωση ερευνητικού ενδιαφέροντος καλούνται σε προφορική Συνέντευξη, όπου αναπτύσσουν όσα εκθέτουν στη δήλωση ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν περί τα τέλη Ιουνίου – αρχές Ιουλίου (η ακριβής ημερομηνία θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος), ενώπιον Επιτροπής από Καθηγητές της κατεύθυνσης και ειδίκευσής τους.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπ’ όψη:

 • Η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση
 • Η δήλωση ερευνητικού ενδιαφέροντος
 • Η αξιολόγηση της προφορικής συνέντευξης
 • Η συνάφεια των τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Ο βαθμός πτυχίου και η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα
 • Προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του ΠΜΣ
 • Ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις
 • Συνάφεια επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Συστατικές επιστολές
 • Γλωσσομάθεια Ειδικότερα, ως προς τη γλωσσομάθεια, η πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής) πιστώνει τον υποψήφιο: με δύο (2) μονάδες για δίπλωμα επιπέδου Β2, με τρεις (3) μονάδες για γνώση επιπέδου C1 και με πέντε (5) μονάδες για γνώση επιπέδου C2. Οι μονάδες αυτές θα προσμετρηθούν στην τελική βαθμολογία.

  Σε περίπτωση κατοχής άλλου πιστοποιημένου διπλώματος, ο υποψήφιος οφείλει να σημειώσει στην αίτηση την αντιστοιχία του προς το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών. Για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας οι υποψήφιοι πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες, κατ’ ανώτατο όριο. Στους υποψηφίους, που δεν θα καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, δεν θα προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες.

O τελικός βαθμός θα προκύψει από τη συνεκτίμηση του φακέλου των υποψηφίων ως εξής:

 • Βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, γλωσσομάθεια (έως 30%)
 • Επίδοση στις γραπτές εξετάσεις (έως 35%)
 • Αξιολόγηση της Δήλωσης Ερευνητικού Ενδιαφέροντος και της προφορικής συνέντευξης (έως 35%).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Στέφανος Παπαγεωργίου
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου