Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

Πολιτικής Επιστήμης

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 12 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της µελέτης της Πολιτικής Επιστήµης µε την παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών σε επιµέρους τοµείς ειδίκευσης της Πολιτικής Επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα, το ΠΜΣ σκοπό έχει να παρέχει εξειδικευµένη εκπαίδευση στις επιστηµονικές ειδικεύσεις της Πολιτικής Θεωρίας και των ∆ικαιωµάτων, καθώς και της Πολιτικής Ανάλυσης και των ∆ηµόσιων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών.

Κεντρική επιδίωξη του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση και εκπαιδευτική συγκρότηση αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά στη ζήτηση της αγοράς εργασίας στο χώρο των πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών στους σχετικούς τοµείς ειδίκευσης που προσφέρει, βελτιώνοντας τις επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων του στα νέα δεδοµένα της αγοράς εργασίας. Το ΠΜΣ µε την οργάνωση και λειτουργία του συµβάλλει στην αναβάθµιση των παρεχόµενων µεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Επιστήµη στην Ελλάδα και στον τοµέα της έρευνας και της διδασκαλίας, τροφοδοτώντας τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα/κέντρα µε υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο του, το βασικό αντικείµενο του Προγράµµατος αρθρώνεται στους άξονες «Πολιτική Ανάλυση» και «Πολιτική Θεωρία». Με τους άξονες αυτούς καλύπτεται το βασικό εύρος του αντικειµένου της Πολιτικής Επιστήµης, περιλαµβάνοντας τόσο θεωρητικές κατασκευές και αναλύσεις µε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, όσο και συστηµατικές αναλύσεις πολιτικών συστηµάτων (είτε εντός µεµονωµένων κρατών είτε σε διακρατικό επίπεδο). Στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγµατοποιείται και συνεργασία µε το αντίστοιχο Πρόγραµµα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του οικείου Ιδρύµατος, προς το παρόν στον άξονα της «Πολιτικής Θεωρίας».

Το ΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης αναλυτικών εργαλείων αναφορικά µε το πολιτικό σύστηµα στις διάφορες θεσµικές παραµέτρους του, όπως και την ερµηνευτική και κριτική προσέγγιση σύνθετων πολιτικών συσχετισµών, τόσο σε επίπεδο ιστορικού βάθους όσο και συνθετότητας.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Θέµα: Προκήρυξη εισαγωγής είκοσι τεσσάρων (24) πτυχιούχων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

ΦΕΚ Ίδρυσης: 753/τ. Β΄/19-05-2004, ΦΕΚ Τροποποίησης: 1610/τ. Β΄/17-08-2007 και 3327/τ.Β΄/11-12-2014

 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  «Πολιτική  Ανάλυση  και  Πολιτική  Θεωρία» του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 έως είκοσι τέσσερις (24) θέσεις µεταπτυχιακών φοιτητών. Το ΠΜΣ απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης στις ακόλουθες δύο (2) κατευθύνσεις: α) «Πολιτική Θεωρία και ∆ικαιώµατα» και β) «Πολιτική Ανάλυση και ∆ηµόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές». ∆εδοµένου ότι το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους του ευρύτερου φάσµατος των κοινωνικών επιστηµών, καθώς και άλλων επιστηµών, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  της  φοίτησης  τόσο  στο  πλαίσιο  των προσφερόµενων µαθηµάτων όσο και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας.

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι δώδεκα (12) µήνες για την παρακολούθηση και εξέταση  υποχρεωτικών

µαθηµάτων/µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής και έξι (6) επιπλέον µήνες για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής Εργασίας (ΦΕΚ 753/τ. Β΄/19-05-2004, ΦΕΚ τροποποίησης 1610/τ. Β΄/17-08-2007 και 3327/τ. Β’/11-12-2014, καθώς και Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ σε: http://political.soc.uoc.gr/?page_id=2669).

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης µε αναγνωρισµένο τίτλο σπουδών.

Οι υποψήφιοι/ες µπορούν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας από την 15η Ιουνίου 2017 έως και την 31η Αυγούστου 2017 στη Γραµµατεία του ΠΜΣ αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαµβάνει:

 1. Συµπληρωµένο το έντυπο της αίτησης συµµετοχής (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή CD)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και αντίγραφο της πράξης ισοτιµίας και αντιστοιχίας του αρµόδιου οργάνου, κατά τις κείµενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής, όπου πρέπει να αναγράφεται ο βαθµός µε ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου (για αποφοίτους Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής πρέπει  να συνοδεύεται από πράξη αντιστοίχισης βαθµολογίας από το αρµόδιο όργανο). Κατ’ εξαίρεση µπορεί να γίνει δεκτό και αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας όλων των ετών φοίτησης.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
 5. ∆ύο συστατικές επιστολές, εσώκλειστες σε σφραγισµένο φάκελο. Τουλάχιστον µία συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή (οποιασδήποτε βαθµίδας) ΑΕΙ Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 6.  Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης µίας ή περισσότερων από τις παρακάτω ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά.

Τα έντυπα της αίτησης συµµετοχής και των συστατικών επιστολών παρέχονται από την ηλεκτρονική  διεύθυνση  < http://www.soc.uoc.gr/political/?page_id=2653>

Οι υποψήφιοι καλούνται να συµµετάσχουν σε γραπτές εξετάσεις, που θα πραγµατοποιηθούν τη

∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 στους χώρους του Τµήµατος (η ώρα και η αίθουσα εξέτασης θα ανακοινωθεί).

 

Θεµατικό πλαίσιο:

Όψεις του πολιτικού συστήµατος της Τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (Θεωρητικές προσεγγίσεις στο πολιτικό σύστηµα - Στοιχεία του Πολιτεύµατος - Κοµµατικό Σύστηµα και Αντιπροσώπευση - Πολιτική Συµπεριφορά και Κρίσεις Εκπροσώπησης - Θεσµική Οργάνωση - Η εξέλιξη στη διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών - Οργανωτικές Βάσεις του Κράτους - Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας - Κοινοβουλευτικά Σώµατα - Κυβέρνηση - Οι Συνταγµατικές Αναθεωρήσεις). Εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Για τις εξετάσεις προτείνεται η ακόλουθη ελάχιστη ενδεικτική βιβλιογραφία:

 

 

1. Andrew Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική/ Andrew Heywood · µετάφραση Γιάννης Μεταξάς.

- 4η έκδ. - θεσσαλονίκη : Επίκεντρο Α.Ε., 2014.

 

 1. Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας : Μια εισαγωγή / Γουίλ Κίµλικα ·

µετάφραση Γρηγόρης Μολύβας. - Αθήνα : Πόλις, 2005.

 

 1. Dieter Nohlen, Κοµµατικό σύστηµα και εκλογικά συστήµατα / Dieter Nohlen · µετάφραση Μαρία Σίσκου. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.

 

 1. Αντ. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού ∆ικαίου. – 3η έκδ. – Αθήνα : Λιβάνης Α.Ε., 2016.

Πλαίσιο κειμένου: 1. Andrew Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική/ Andrew Heywood · µετάφραση Γιάννης Μεταξάς.
- 4η έκδ. - θεσσαλονίκη : Επίκεντρο Α.Ε., 2014.

2.	Will Kymlicka, Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής µας : Μια εισαγωγή / Γουίλ Κίµλικα ·
µετάφραση Γρηγόρης Μολύβας. - Αθήνα : Πόλις, 2005.

3.	Dieter Nohlen, Κοµµατικό σύστηµα και εκλογικά συστήµατα / Dieter Nohlen · µετάφραση Μαρία Σίσκου. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2007.

4.	Αντ. Παντελής, Εγχειρίδιο Συνταγµατικού ∆ικαίου. – 3η έκδ. – Αθήνα : Λιβάνης Α.Ε., 2016.

 

 

Τα µαθήµατα του προγράµµατος αρχίζουν µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, κατά τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη και ώρα 10:30-12:30, τηλ.: 28310-77450 και 77451, φαξ: 2831077455.

Η Πρόεδρος του Τµήµατος Ήβη-Αγγελική Μαυροµούστακου Καθηγήτρια

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου