Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΘ

Το Τμήμα παρέχει:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις:

α) Αγίας Γραφής (i. Παλαιά Διαθήκη, ii. Καινή Διαθήκη)

β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας (i. Πατερική Γραμματεία, ii. Αγιολογία)

γ) Θρησκειολογίας,

δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας,

ε) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας,

στ) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας

ζ) Λειτουργικής, η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης,

θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας – Υμνολογίας,

ι) Κανονικού Δικαίου,

ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας,

ιβ) Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής,

ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας, το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.

1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, µε απόφαση της ΓΣΕΣ, δηµοσιεύεται επίσηµη προκήρυξη των θέσεων µεταπτυχιακών σπουδαστών που διατίθενται σε κάθε κατεύθυνση για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος αυτών και καλούνται οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για υποψηφιότητα στην κατεύθυνση της προτιµήσεώς τους. Τελευταία προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου.

2. Με την αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την κατεύθυνση που επιθυµεί να ακολουθήσει και υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχου από οµοταγές ίδρυµα του εξω τερικού, υποβάλλεται και η νόµιµη αναγνώριση του πτυχίου.

β) Πίνακα αναλυτικής βαθµολογίας όλων των προπτυχιακών µαθηµάτων.

γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω), σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη δηµόσια διοίκηση. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί µε τα πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας που γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ. Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισµένου ιδρύµατος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο µιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστηµιακού Τµήµατος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας.

δ) Αποδεικτικά για συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα κινητικότητας σπουδαστών, για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελµατική εµπειρία που έχουν σχέση µε το πεδίο ειδίκευσης.

ε) Βιογραφικό σηµείωµα.

στ) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Κατανομή θέσεων

1.Κάθε έτος εισάγονται στο ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισµός» εξήντα τέσσερις (64) σπουδαστές, οι οποίοι καταλαµβάνουν τις θέσεις που έχουν διατεθεί στις δεκατρείς κατευθύνσεις του άρθρου 2 του ΠΜΣ µε απόφαση της ΓΣΕΣ, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος εσωτερικού κανονισµού του ΠΜΣ.

2. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις κάποιων ειδικεύσεων, αυτές µπορούν να δοθούν σε άλλες ειδικεύσεις µε πρόταση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση ισοβαθµίας των υποψηφίων, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην παρ. 4γ του άρθρου 6 του παρόντος εσωτερικού κανονισµού του ΠΜΣ.

3. Ο αριθµός των εισακτέων πτυχιούχων από µη Θεολογικά Τµήµατα ή Σχολές δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση κενών θέσεων, ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξάνεται.

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου