ΠΜΣ Θεολογίας

Θεολογίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΜΣ Θεολογίας

Το ΜΠΣ του Τμήματος Θεολογίας αποσκοπεί στο να πραγματοποιεί έρευνα και να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας και της μελέτης της θρησκείας και του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της εξειδικευμένης γνώσης και η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας στην επιστήμη της Θεολογίας και τις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, την εκκλησία και την ευρύτερη κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ειδικός του στόχος είναι να προετοιμάσει, πρώτο, τους μελλοντικούς θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεύτερο, θεολογικά καταρτισμένους κληρικούς που θα στελεχώσουν την Εκκλησία, τρίτο, στελέχη για διάφορους πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς και τέταρτο, τους μελλοντικούς επιστήμονες που θα ασχολούνται με τη μελέτη αφενός της χριστιανικής θεολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση και τον οικουμενικό της ρόλο, και αφετέρου της Θρησκείας και του Πολιτισμού.

Το Π.Μ.Σ. διασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν επάξια τις Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις ειδικές υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, να μπορούν να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο την επιμόρφωση ή την εξοικείωση των εκπαιδευομένων σε θέματα πολιτισμού, θρησκείας και κοινωνίας.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τις εξής ειδικεύσεις: I. Βιβλικών Σπουδών - Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας, Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας, Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας, Πρακτικής θεολογίας.

Οι ειδικεύσεις αυτές έχουν επίσης ως σκοπό την ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και για ερευνητική δραστηριότητα στα περιγραφόμενα επιστημονικά πεδία.

1. Στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ ), το οποίο διεξάγεται σε δύο κύκλους:

1α. Ο πρώτος κύκλος οδηγεί στη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ακόλουθες κατευθύνσεις με τις εξής ειδικεύσεις:

  • Α. Βιβλικών σπουδών με ειδικεύσεις: 1. Παλαιάς Διαθήκης, 2. Καινής Διαθήκης, 3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας
  • Β. Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης με ειδικεύσεις: 1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 2. Χριστιανικής Γραμματείας, 3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 4. Σλαβικών Εκκλησιών
  • Γ. Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας με ειδικεύσεις: 1. Δογματικής, 2. Ιστορίας της Φιλοσοφίας, 3. Οικουμενικής Θεολογίας
  • Δ. Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας με ειδικεύσεις: 1. Ηθικής και Ποιμαντικής, 2. Κοινωνιολογίας, 3. Σπουδής της Θρησκείας, 4. Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων
  • Ε. Πρακτικής θεολογίας με ειδικεύσεις: 1. Παιδαγωγικής, 2. Λειτουργικής, 3. Ομιλητικής, 4. Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου

μετά από σπουδές τριών (3) εξαμήνων και συγγραφή διπλωματικής εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο.

1β. Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος με τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. [Για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, από 04-12-2017 έως 22-12-2017, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.]

2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προκηρύσσονται εβδομήντα δύο (72) θέσεις για τον πρώτο κύκλο, από τις οποίες οι δέκα (10) είναι για υποψηφίους από την αλλοδαπή. Οι υποψήφιοι/ες θα καταταγούν με βάση τη δήλωση προτίμησής τους καιτην προβλεπόμενη από την αριθ. 19251/23-03-2015 Πρυτανική Απόφαση (ΦΕΚ 604/15-04-2015, τ. Β’) και τον Εσωτερικό Κανονισμό διαδικασία επιλογής:

Στην Α. κατεύθυνση Βιβλικών σπουδών δέκα (10) θέσεις στις ειδικεύσεις:

1. Παλαιάς Διαθήκης, τέσσερις (4)

2. Καινής Διαθήκης, τέσσερις (4)

3. Βιβλικής και Πατερικής Γλώσσας, δύο (2) 

Στη Β. κατεύθυνση Ιστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης είκοσι (20) θέσεις στις ειδικεύσεις:

1. Εκκλησιαστικής Ιστορίας, οκτώ (8)

2. Χριστιανικής Γραμματείας, έξι (6)

3. Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, δύο (2)

4. Σλαβικών Εκκλησιών, τέσσερις (4)

Στη Γ. κατεύθυνση Δογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας οκτώ (8) θέσεις στις ειδικεύσεις:

1. Δογματικής, τέσσερις (4)

2. Ιστορίας της Φιλοσοφίας, δύο (2)

3. Οικουμενικής Θεολογίας, δύο (2)

Στη Δ. κατεύθυνση Ηθικής, Κοινωνιολογίας και Σπουδής της Θρησκείας δώδεκα θέσεις (12) στις ειδικεύσεις:

1. Ηθικής και Ποιμαντικής, δύο (2)

2. Κοινωνιολογίας, τέσσερις (4)

3. Σπουδής της Θρησκείας, τέσσερις (4)

4. Πληροφορικής θεολογικών δεδομένων, δύο (2)

Στην Ε. κατεύθυνση Πρακτικής θεολογίας δώδεκα (12) θέσεις στις ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγικής, έξι (6)

2. Λειτουργικής, δύο (2)

3. Ομιλητικής, δύο (2)

4. Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου, δύο (2)

3. Στον πρώτο κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ανθρωπιστικών, κοινωνικών, θετικών και τεχνολογικών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΣΕΙ και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

4. Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ είναι α) για τους Έλληνες υποψηφίους η γνώση μιας ξένης γλώσσας, που αποδεικνύεται με επίσημα πιστοποιητικά ή συνάγεται από τους τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Σχολείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιπέδου Β2, β) για αλλοδαπούς υποψηφίους, η γνώση της ελληνικής γλώσσας και μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας.

5. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη δήλωση του/της υποψηφίου/ας ως προς την ειδίκευση και το σύνολο των μορίων που θα προκύψουν από τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων,των οποίων η αξιολόγηση θα γίνει κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1 εδάφ. Α και Β, του Ν. 3685/2008 μέχρι 10 Οκτωβρίου 2017

6. Οι ενδιαφερόμενοι/ες για να εγγραφούν στον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν από 01 Σεπτεμβρίου έως 11 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ αίτηση

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου