Π.Μ.Σ. Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου

Οπτικής και Οπτομετρίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  • 18 μήνες

  • 3000
Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας της ΣΕΥΠ του ΤΕΙ Αθηνάς εδώ και 40 περίπου χρόνια παρέχει εξειδικευμένους επαγγελματίες για την πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας των οφθαλμών.

Μέσα από συνεχείς αναβαθμίσεις, αλλαγές και βελτιώσεις του προγράμματος σπουδών και της υλικοτεχνικής υποδομής του, κατάφερε από το 2011, έπειτα από εξωτερική αξιολόγηση από ομάδα Ευρωπαίων και Αμερικανών ειδικών επιστημόνων, να ενταχθεί στο 6ο επίπεδο σπουδών (Bachelor) και ήδη από το 2014 λειτουργεί και αυτοδύναμο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το γνωστικό αντικείμενο της Οπτικής και Οπτομετρίας είναι πανεπιστημιακού επίπεδου σε όλη την Ευρώπη. Σε όλες τις ακαδημαϊκές κοινότητες της Ευρώπης είναι ένα τμήμα που διατηρεί την αυτονομία του λόγω υψηλού επιπέδου παρεχόμενων γνώσεων αλλά και της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν οι απόφοιτοι σε επιχειρήσεις οπτικών ειδών αλλά και σε οφθαλμιατρικές κλινικές.

Σε αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για οικονομικούς λόγους στο παρελθόν (2008 Manchester Univ. ; 2011 London City Univ.) το τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας παρέμεινε αυτοδύναμο και δεν συγχωνεύτηκε με άλλα τμήματα, όπως για παράδειγμα συνέβη με τα τμήματα Μαιευτικής-Νοσηλευτικής (University of Manchester).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

Το Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» (Master of Science Investigative Techniques in Optometry). Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα.

Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscito.teiath.gr

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ) σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας, της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους 2018.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι (25) κατ’ ανώτατο όριο με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €

.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις.

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 3 ο κύκλο του ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] από 13/11/2017 μέχρι 9/2/2018 . H αίτηση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mscito.teiath.gr - έντυπο αίτησης εισαγωγής στο ΠΜΣ) Την ημέρα της προσωπικής συνέντευξη οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τον πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: • Αντίγραφο πτυχίου.

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου.

Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου.

• Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
• Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
• Δύο Συστατικές επιστολές
• Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει),
• Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή ( από 11π.μ – 13.00 μ.μ) και στο τηλ: 210-5385621 κα Π. Λεωνίδα, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή να υποβάλουν την ερώτησή τους μέσω e-mail στο [email protected]

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Π.

Δρακόπουλος Καθηγητής

 


 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

Τμήμα:Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου