ΠΜΣ Πληροφορική

Πληροφορικής

 • Ανενεργή
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • 18 μήνες

 • 2400
ΠΜΣ Πληροφορική

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων 

Α) στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα»

Β) στις «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας − στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων − στις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

β) η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που καλύπτει το ΠΜΣ.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Πληροφορική” ακαδ. έτους 2017-2018

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Πληροφορική” (ΦΕΚ 2071/29.07.2014, τ. B).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στις ακόλουθες Κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

 1. “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα”
 2. “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες”

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα γίνουν αποδεκτοί στο Π.Μ.Σ.-Μ.Δ.Ε., σαράντα (40).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

[α] έναν κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου,
[β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
[γ] Το τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 10 Απριλίου έως και την 14 Ιουλίου 2017, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα (τα οποία αποτελούν κριτήρια επιλογής):

 1.  Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
  2.    Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  3.    Αντίγραφο πτυχίου
  4.    Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  5.    Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  6.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  7.    Δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
  8.    Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
  9.    Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
  10.  Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απαιτείται τουλάχιστον επίπεδο B2 καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας).
  11.    Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του
  12.    Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7
Κέρκυρα, 49100
Τηλ. 2661087250

Υπόψη κας Κατερίνας Μπόμπορη

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την επιτροπή σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, τη συνάφειά του με το αντικείμενο του ΠΜΣ και το ερευνητικό έργο και καθορίζονται αναλυτικά στο Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος για τον οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: http://di.ionio.gr/wp-content/uploads/2016/07/Κανονισμός-Λειτουργίας-ΠΜΣ-Πληροφορική-2015.pdf

Τα  ονόματα  των  επιτυχόντων  θα  ανακοινωθούν  στην  ιστοσελίδα  του Τμήματος Πληροφορικής εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Περιπτώσεις απαλλαγής διδάκτρων

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 2.400 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις:

 • 600 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενημέρωση των επιτυχόντων
 • 1000 € κατά την εγγραφή στο 1ο εξάμηνο και
 • 800 € κατά την έναρξη του 2ου εξαμήνου.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το μέρος των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δύναται να υπάρξει απαλλαγή από μέρος των διδάκτρων για μικρό αριθμό φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν σχετικής επιλογής, με κριτήρια την συνολική αριστεία τους και την προσφορά επικουρικού έργου, καθώς και κοινωνικά κριτήρια.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (Τηλ. +30 26610 87760, 26610 87250, Fax:+30 26610 87766, [email protected][email protected]).

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Καθηγητής Βασίλειος Χρυσικόπουλος  – Πρύτανης Ι.Π.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου