ΠΜΣ Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

Φιλολογίας
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 24 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΜΣ Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των ερευνητικών αναγκών του Τομέα Φιλοσοφίας και γενικότερα του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρίσης σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμοσμένη φιλοσοφική έρευνα σε σχέση με προβλήματα που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο και ανακύπτουν από τις κοινωνικές εφαρμογές των νέων τεχνο-επιστημονικών ανακαλύψεων (προβλήματα βιοηθικής, επαγγελματικής ηθικής, ηθικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών κ.τλ). Έμφαση επίσης δίνεται στην ιστορική έρευνα της Φιλοσοφίας (Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία. ιδιαιτέρως) και στη σύνδεση της τελευταίας με την προηγούμενη ερευνητική διάσταση του Εργαστηρίου.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική της Φιλοσοφίας.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήριο σε ιδιώτες και κάβε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α' 53).

6. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου και άλλων συγγενών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, των ΑΕΙ της χώρας και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή “Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία”. Το Πρόγραµµα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, µετά από διετείς σπουδές, και στη συνέχεια µπορεί να οδηγήσει σε διδακτορικό δίπλωµα.

Τα προσφερόµενα µαθήµατα καλύπτουν τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:

1.   Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία και

2.   Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία

 

 

∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των ΑΕΙ της ηµεδαπής και αντιστοίχων αναγνωρισµένων ως ισότιµων Τµηµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών Τµηµάτων των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειµένου, µε τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης. Έναρξη µαθηµάτων, χειµερινό εξάµηνο 2017 - 2018.

 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:

 

 

 1. Αίτηση συµµετοχής (µε ταχ. διεύθυνση, ηλεκτρ. διεύθυνση και τηλέφωνο κινητό και σταθερό)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τµήµατος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών στην οποία θα αναγράφεται ο βαθµός του πτυχίου, εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα ορκωµοσία (για πτυχιούχους πανεπιστηµίου του εξωτερικού πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από το

∆ΟΑΤΑΠ).

 1. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθµός πτυχίου. Σε περίπτωση που εκκρεµεί η ορκωµοσία, απαιτείται υποχρεωτικά βεβαίωση ολοκλήρωσης µε µόνη εκκρεµότητα την ορκωµοσία.
 2. Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 

 

 1. Υπόµνηµα, στο οποίο θα αναφέρονται τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί να εγγραφεί στο ανωτέρω ΠΜΣ (από 1000 - 1500 λέξεις).
 2. Πιστοποιητικό κατοχής µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής ή ιταλικής), εφόσον υπάρχει. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου proficiency, ο υποψήφιος εξετάζεται στην προτεινόµενη από τον ίδιο ξένη γλώσσα.
 3. Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.λ.π. εφόσον υπάρχουν.
 4. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
 5. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας
 6. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να αποστείλουν την ΑΙΤΗΣΗ συµµετοχής τους και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ταχυδροµικά αλλά ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] σε µορφή κειµένου word και ΟΧΙ σε pdf αρχείο.

 

Η  επόµενη  διαδικασία  επιλογής  θα  λάβει  χώρα  την  Τρίτη  12  Σεπτεµβρίου  2017  και  την  Τετάρτη   13 Σεπτεµβρίου 2017.

 

 

Οι δηλώσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Τµήµα Φ.Κ.Σ., 74100 Ρέθυµνο, υπόψη κυρίας Τζανουδάκη) από Τρίτη 4 Ιουλίου έως Πέµπτη 1η  Σεπτεµβρίου 2017.

 

(Παρακαλούµε οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά, να στέλνονται µε απλό ταχυδροµείο [όχι συστηµένα] ή µε courier)

 

 

Η εξέταση της ξένης γλώσσας θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017, και ώρα 11:00 π.µ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος. (Ισχύει ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους που δεν κατέχουν πτυχίο επιπέδου Proficiency, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν µαζί τους λεξικό).

 

Η συνέντευξη - προφορική εξέταση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.µ. στην Αίθουσα Μιχελή του Τµήµατος.

 

Ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράµµατος, Κώστας Ανδρουλιδάκης, Καθηγητής Φιλοσοφίας

 

Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό Σηµείωµα για συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία»

 

ΟΔΗΓΙΕΣ:

 1. Συµπληρώστε και τα δύο µέρη του παρόντος εντύπου µε ευανάγνωστα γράµµατα.
 2. Επισυνάψτε στην Αίτηση
 • Επικυρωµένα αντίγραφα πτυχίων/ πιστοποιητικά σπουδών
 • Αναλυτική βαθµολογία από τα ΑΕΙ στα οποία φοιτήσατε/φοιτάτε
 1. Οι συστατικές επιστολές (προαιρετικές), στα ειδικά έντυπα, πρέπει να σταλούν απευθείας από τους συντάκτες τους στη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, 74 100 Ρέθυµνο, εντός της προθεσµίας.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου