ΠΜΣ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

  • Ανενεργή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 18 μήνες

  • 1600
 ΠΜΣ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία & ΜΜΕ άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-97. Αναμορφώθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 με δύο κατευθύνσεις («Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες» - «Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία») και λειτούργησε με τη μορφή αυτή έως το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 προκειμένου να εξειδικευθεί σε επιστημονικές περιοχές για τις οποίες η ελληνική Πολιτεία και κοινωνία έχουν θέσει υψηλή στρατηγική προτεραιότητα. Το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αναμορφώνεται εκ νέου για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες των μεταπτυχιακών σπουδών και φοιτητών.

Το ΠΜΣ στην Επικοινωνία και ΜΜΕ συνδέεται με το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτελεί μετεξέλιξη του προϋφιστάμενου ΠΜΣ. 

Το γνωστικό αντικείμενο του αναμορφωμένου προγράμματος βρίσκεται στον πυρήνα γνωστικών περιοχών αιχμής. Το πρόγραμμα:

(α) προσφέρει σπουδές οι οποίες παρέχουν γνώσεις και δεξιότητες στις περιοχές των δημοσιογραφικών σπουδών,  της πολιτικής επικοινωνίας και των νέων μέσων, των πολιτισμικών και κινηματογραφικών σπουδών, της διαχείρισης συγκρούσεων και των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας,

(β) συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας (πλήρως καταρτισμένα και ειδικευμένα στελέχη στα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα),

(γ) πραγματοποιείται από διδάσκοντες και συνεργάτες του Τμήματος που έχουν αποδεδειγμένη διεπιστημονική προσέγγιση (εκ της φύσεως του γνωστικού αντικειμένου της επικοινωνίας) και έχουν αξιοποιήσει τις συνέργειες των διαφόρων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με την επικοινωνία, σε ποικίλες έρευνες.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και

Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί

σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/ φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τέσσερις (4) Κατευθύνσεις:

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/08

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από την Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης

(συνεδρίαση 20-2-2014) όπως τροποποιήθηκε με την από 11-4-2017 απόφαση της Συγκλήτου

Ειδικής Σύνθεσης.

Η επιλογή των υποψηφίων υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

1) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι ΑΕΙ της

ημεδαπής και αλλοδαπής των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και

ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.

2) Επίσης α) μόνο για την κατεύθυνση «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές», γίνονται

δεκτές/οί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Καλών Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και των

Τμημάτων Κινηματογραφικών και Θεατρικών Σπουδών,

β) μόνο για την κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα

Αλληλεπίδρασης» γίνονται δεκτές/οί πτυχιούχοι Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής και

Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής, Γραφικής

Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών.

3) Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτή/ός υποψήφια/ος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή

Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το ν. 4009/2011 ή ισοτίμων βάσει της κείμενης

νομοθεσίας) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) και

αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) της/του υποψηφίας/ου

πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από το

ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ).

Η ΓΣΕΣ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων,

οι οποίες/οι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό έξι (6) εφόσον διαθέτουν σωρευτικά (α)

δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή, σε τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ, αξιόλογο

συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, και (β) σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε

τομείς συναφείς με αυτούς του ΠΜΣ. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται κατά το

χρόνο κατάθεσης της αίτησης της/του υποψηφίας/ου.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν και φοιτήτριες/φοιτητές οι οποίες/οι καθίστανται

πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατά την περίοδο Ιουνίου 2017. Για τη συμμετοχή των

φοιτητριών/ών αυτών, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, από

το οποίο να προκύπτει ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του

Ιουνίου 2017. Η εγγραφή τους, εφόσον επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός

προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Για την εξέταση του φακέλου κάθε υποψηφίας/ου απαιτείται η καταβολή του ποσού των 100

Ευρώ. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στα στοιχεία:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός Λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC: CRBAGRAA

Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Το Π.Μ.Σ. στην παρούσα φάση θα δεχτεί συνολικά σαράντα (40) φοιτήτριες/φοιτητές, δέκα

(10) για κάθε κατεύθυνση.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτή/ός μία/ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) μετά από σχετική προκήρυξη και εξατομικευμένη

αξιολόγηση από το Ι.Κ.Υ. και μία/ένας (1) αλλοδαπή/ός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην

Επικοινωνία & ΜΜΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των

μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως έχει εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, για τις

οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν πιστά (Ο ισχύων

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι προσβάσιμος στην ιστοσελίδα του

Τμήματος στη διαδικτυακή διεύθυνση.

http://www.media.uoa.gr/grads/graduateprograms/comunication_media.html).

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)

του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με

συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 21η Ιουλίου

2017 (Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ105 59 1

ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, και κατά

τις ημέρες και ώρες υποδοχής [Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00] από την

Δευτέρα 22/5/2017 έως και την Παρασκευή 21/7/2017 τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση, η οποία περιλαμβάνει την δήλωση της κατεύθυνσης, για την οποία υποβάλλει

υποψηφιότητα η/ο υποψήφια/ος. (Το σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή μέσω

internet στην ιστοσελίδα www.media.uoa.gr).

2) Αναλυτική έκθεση των λόγων του ενδιαφέροντός της/του για το ΠΜΣ και τη

συγκεκριμένη κατεύθυνση.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Αντίγραφο πτυχίου.

5) Αντίγραφο τυχόν άλλου τίτλου σπουδών.

6) Αντίγραφο της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας που τυχόν έχει εκπονηθεί για την

απόκτηση του υποβαλλομένου τίτλου σπουδών.

7) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τις σπουδές, για τις οποίες υποβάλλεται τίτλος

σπουδών.

8) Αντίγραφα τυχόν ερευνητικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί από την/τον υποψήφια/ο, με

σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την αποδοχή της εργασίας.

9) Πτυχία των γλωσσών Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής επιπέδου τουλάχιστον

C1(επικυρωμένα αντίγραφα ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο).

Mόνο για την κατεύθυνση «Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές» γίνονται δεκτά και

πτυχία Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον C1. (επικυρωμένα αντίγραφα

ή μεταφρασμένα από Δικηγόρο)

10) Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου για αλλοδαπές/ούς.

11) Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το τυχόν συγγραφικό ή καλλιτεχνικό έργο ή την

επαγγελματική εμπειρία που επικαλείται η/ο υποψήφια/ος.

12) Δύοσυστατικές επιστολές (πρωτότυπες σε σφραγισμένο φάκελο), κατά προτίμηση από

πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται

από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.

13) Γραμμάτιο κατάθεσης του τέλους εξέτασης φακέλου.(πρωτότυπο)

Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα όπου αυτό

είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιες/οι αξιολογούνται με κριτήρια την επίδοση στις σπουδές τους,

την επιστημονική πληρότητα και ωριμότητα, καθώς και τις προοπτικές ακαδημαϊκής τους

εξέλιξης που προκύπτουν από τα ανωτέρω στοιχεία και τις γνώσεις ξένων γλωσσών που

διαθέτουν, όπως τα προσόντα αυτά προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Με

βάση τα κριτήρια αυτά καταρτίζονται πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων κατά

φθίνουσα σειρά για κάθε κατεύθυνση.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιες/οι που προηγούνται στον ανωτέρω πίνακα καλούνται, σε

αριθμό ίσο με το διπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων, σε προσωπική

συνέντευξη με τη ΣΕ του ΠΜΣ, ή με τους διδάσκοντες που ορίζονται από αυτήν, βάσει της

οποίας κρίνονται τα ενδιαφέροντα και η γενική ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν

στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική

συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητα των

υποψηφίων για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή,

θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και για ανάπτυξη σχετικής

επιχειρηματολογίας, (β) τον βαθμό γνώσης εκ μέρους των υποψηφίων της σχετικής

προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών

ενδιαφερόντων των υποψηφίων προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 70% στην αξιολόγηση των

προσόντων των υποψηφίων βάσει των προσκομιζομένων δικαιολογητικών και κατά 30%

στην αξιολόγησή τους μέσω της προσωπικής συνέντευξης.

VΙ. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα για την

φοίτησή τους στο ΠΜΣ. Το ποσό των διδάκτρων για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται από το

χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 σε 550 Ευρώ ανά εξάμηνο.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου για κάθε χειμερινό εξάμηνο και

μέχρι την 30η Ιανουαρίου για κάθε εαρινό εξάμηνο.

Αθήνα, 19/05/2017

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Καθηγητής Δημήτριος Χαραλάμπης

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου