ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσας και Φιλλολογίας

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 2000-3000
ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσας και Φιλλολογίας

Αντικείμενο - Σκοπός


1. Αντικείμενο του ΠΜΣ του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και φιλολογίας είναι η παροχή εκπαίδευσης
μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι απόφοιτοι του να
αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη
γλωσσολογία, στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, στις
αγγλικές και αμερικανικές σπουδές, καθώς και στις διαπολιτισμικές σπουδές.

2. Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών για την ανάπτυξη της γνώσης και της αυτοδύναμης έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων κατευθύνσεων, η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη,
  • η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου διδακτορικού επιπέδου και
  • η εξειδίκευση και απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων με στόχο την επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι


Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) - Master’s Degree (ΜΑ) στις εξής κατευθύνσεις:

α) Γλωσσολογία (Linguistics).

β) Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (Foreign
Language Learning and Teaching).

γ) Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές (English and
American Studies).

δ) Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση (Language, Literature and Digital Media in
Education).

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και μερικής φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος για το πρόγραμμα
πλήρους φοίτησης (εντατικό διάρκειας ενός-1-έτους).
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
θερινή περίοδος το δεύτερο έτος σπουδών.

 

ΜΔΕ στις Αγγλικές και Αμερικανικές Σπουδές: βρείτε το κείμενο της προκήρυξης νέων θέσεων εδώ .

ΜΔΕ στη Γλωσσολογία: βρείτε το κείμενο της προκήρυξης νέων θέσεων εδώ .

ΜΔΕ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση: βρείτε το κείμενο της προκήρυξης νέων θέσεων εδώ .

Κατηγορία Ανακοίνωσης: 

Ανακοινώσεις ΠΜΣ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου