Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορικής και Τηλεματικής

 • Ανενεργή
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • 18 μήνες

 • 2800
Πληροφορική και Τηλεματική

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πληροφορική και Τηλεματική"είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίδεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στις μεταφορές.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πληροφορική και Τηλεματική» με τις παρακάτω κατευθύνσεις::
  1. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού  (MSc in Web Engineering)
  2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής (MSc in Telecommunication Networks and Telematic Services)
  3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Advanced Information Systems in Business)
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε τομείς που εμπίπτουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της «Πληροφορικής και Τηλεματικής».

Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους φοίτησης και μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πλήρους φοίτησης, ενώ για το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Το πρόγραμμα προσφέρει συνολικά εννέα (9) υποτροφίες στις καλύτερες επιδόσεις κάθε κατεύθυνσης σε κάθε εξάμηνο, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των διδάκτρων.

Προκήρυξη

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Πληροφορικής  και  Τηλεματικής  (Σ.Τ.)  στην  υπ’  αριθμ. 71/09‐07‐2018 συνεδρίαση  της  αποφάσισε  την  προκήρυξη  για  την  εισαγωγή  Μεταπτυχιακών  Φοιτητών  στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.)  για  την  απόκτηση  Μεταπτυχιακού  Διπλώματος  Ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεματική» στις παρακάτω κατευθύνσεις:
i) Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού  
ii) Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής  
iii) Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Το  πρόγραμμα  παρέχει  τη  δυνατότητα  για  σπουδές  πλήρους  και  μερικής  φοίτησης.  Ο  συνολικός  αριθμός θέσεων είναι εξήντα (60).

Στο  πρόγραμμα  γίνονται  δεκτοί  πτυχιούχοι  Τμημάτων  Πανεπιστημίων  της  ημεδαπής  ή  αναγνωρισμένων  ομοταγών  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  καθώς  και  πτυχιούχοι  Τμημάτων  ΤΕΙ  συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  την  αίτηση  υποψηφιότητας  (σε  ειδικό  έντυπο) από 24  Ιουλίου - 14 Σεπτεμβρίου 2018 ,  με  τα  κάτωθι  δικαιολογητικά.

Οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλουν  την  αίτηση  τους  ηλεκτρονικά  στον  διαδικτυακό  τόπο: https://application.hua.gr/.  Για  οποιαδήποτε  διευκρίνηση  παρακαλώ  επικοινωνήστε  με  τη  γραμματεία του ΠΜΣ.  

Δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο  πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων  πανεπιστημίων  της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή.  
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ευκρινές φωτοαντίγραφο).  
 3. Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Έως δύο (2) συστατικές επιστολές.
 6. Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν).
 7. Βεβαίωση σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει).
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου «Β2», με σχετικά  πιστοποιητικά. Η επάρκεια τεκμηριώνεται και με πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένο  Αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 10. Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να υποστηρίξει την αίτησή του υποψηφίου.

Στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συμβάλλουν:

 1. Βαθμός πτυχίου.
 2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμεί  να παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
 3. Διπλωματική εργασία.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
 5. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις.
 6. Συνέντευξη.  
 7. Συστατικές επιστολές.

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απαιτεί καταβολή διδάκτρων. Οι υποψήφιοι που  θα επιλεγούν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής  διδάκτρων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία  του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Ομήρου  9,  Τ.Κ. 17778,  Ταύρος,  τηλ. 210‐9549400/402, fax 210‐9549401) καθώς και στην ιστοσελίδα msc.dit.hua.gr.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου