Πληροφορική

Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Πληροφορική" και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:

  • Υπολογιστικά Συστήματα
  • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
  • Λογισμικό
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Τεχνολογίες - Εφαρμογές

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής στο Π.M.Σ., τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τις υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την Πληροφορική ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μ.Δ.Ε. να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν

Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών δύο φορές ανά έτος, με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων την 5η Μαΐου και 5η Νοεμβρίου κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται ως την 15η Μαΐου και 15η Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται ως το τέλος Μαΐου και Νοεμβρίου, αντίστοιχα. 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α').

Οι απόφοιτοι T.E.I. , πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον οκτώ (8) μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, εκτός από τα: Γενική Φυσική, Απειροστικός Λογισμός I & II, Γραμμική Άλγεβρα, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και Εισαγωγή στους Η/Υ και την Πληροφορική). Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν  ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο ή Φεβρουάριο, αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (για τους διπλωματούχους ή πτυχιούχους). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ή Φεβρουαρίου, αντίστοιχα.

3.Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

5. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής .

Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει).

9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.10.

Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις στην επιστήμη των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής . Αν αυτό δεν συνάγεται από την αναλυτική βαθμολογία τους, μπορεί να απαιτηθεί κατά περίπτωση η επιτυχής παρακολούθηση μέχρι και πέντε (5) μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς της επιστήμης των Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη.

 Γενικός βαθμός πτυχίου.

 Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.

Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα. Ο μέγιστος χρόνος παρατείνεται κατά ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο Τηλέφωνο: 26510-07196, ή με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας