Φυσικούς Πόρους: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  • Ανενεργή
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  • 18 μήνες

  • 2900
Φυσικούς Πόρους: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στους «Φυσικούς Πόρους: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιο-Οικονομία» (MSc in Natural Resources: Monitoring, Technology and Bio – Economy) εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα παρέχεται από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές, ενώ ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός για τη βιωσιμότητα του προγράμματος είναι δεκαπέντε (15) φοιτητές.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.)ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την παρακολούθηση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) εκ των οποίων 60 ECTS σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα θα μπορούν να προσφέρονται είτε σε συμπυκνωμένη είτε σε εκτεταμένη μορφή.

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει από 6 (έξι) μαθήματα, ήτοι συνολικά δώδεκα (12), καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

Συνολικά το προτεινόμενο ΠΜΣ έχει 19 μαθήματα, 8 Υποχρεωτικά και 11 Επιλογής Υποχρεωτικά. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτούνται 12 μαθήματα, από τα οποία τα 4 Επιλογής Υποχρεωτικά.

Τα μαθήματα επιλογής καλύπτουν ειδικές ερευνητικές μεθοδολογίες και ειδικά γνωστικά αντικείμενα όπου παρουσιάζονται δυνατότητες για διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην διπλωματική εργασία. Με τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής επικαιροποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του προσφερόμενου προγράμματος. Ο φοιτητής συμπληρώνει 20 πιστωτικές μονάδες επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων επιλογής. Μαθήματα επιλογής για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός φοιτητών ανά εξάμηνο που τα δηλώνει σε ποσοστό 15% επί των ενεργών φοιτητών του εξαμήνου δε θα διδάσκονται.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου