Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  • Ανενεργή
  • Πάντειο Πανεπιστήμιο

  • 18 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  • Τα Τμήματα Δημόσιας ΔιοίκησηςΔιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών ΣπουδώνΕπικοινωνίας, Μέσων και ΠολιτισμούΚοινωνιολογίαςΚοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανακοινώνουν τη λειτουργία
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
με τίτλο
 
ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 
το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΦΕΚ 1180/τ. Β’/19.06.2015).
 
  • Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως και πτυχιούχοι ΤΕΙ, όλων των ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι του εξωτερικού γίνονται δεκτοί/ές υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5 και άνω). Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/ριών στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.
  • Η διάρκεια σπουδών καλύπτει ενάμισι (1,5) ακαδημαϊκό έτος. Στα δύο πρώτα εξάμηνα (ΧΕ και ΕΕ του πρώτου έτους) οι φοιτητές/ριες παρακολουθούν μαθήματα, ενώ στο ΧΕ εξάμηνο του δεύτερου έτους εκπονούν διπλωματική εργασία.
  • Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται με αξιολόγηση του ατομικού φακέλου που θα υποβάλουν (βλ. δικαιολογητικά) και συνέντευξη.
  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) Αίτηση Υποψηφιότητας (την παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία ή τη βρίσκετε στα συνημμένα.
2) Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος
3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) καθώς και το θέμα της Πτυχιακής Εργασίας, όπου αυτό είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου
4) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων/Διακρίσεων (εάν υπάρχουν) και αποδεικτικών Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
5) “Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας” (Personal Statement), περίπου 600 λέξεων όπου ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές
6) Δύο Συστατικές Επιστολές (από διδάσκοντες/ουσες ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές/ριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου ή και εργοδότες/ριες)
7) Πιστοποιητικό Επάρκειας στην ξένη γλώσσα (επιπέδου όχι κατώτερου του Γ1/C1 (πολύ καλά) σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ
8)  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
9) Τέσσερις (4) φωτογραφίες ταυτότητας
10) Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»
 
  • Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, ώρα 10.00-13.00  και ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2015, στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Κτήριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος
Συγγρού 136
Αθήνα, ΤΚ 176 71
 
Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9201047, Φαξ: 210-9201453.
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου