Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Φυσικής

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • 18 μήνες

 • Δωρεάν
Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος:

 

 • ·Προχωρημένη Φυσική (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. B1524/04.05.2018
 • ·Φωτονική και Νανοηλεκτρονική (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. Β 1399/25.04.2018

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 12η Ιουλίου 2018 στη διεύθυνση:

Μ. Ματαλλιωτάκη

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Φυσικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη

Βουτών

Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο

Τηλ: 2810-394004

e-mail: [email protected] ή

[email protected]

 

 

Πληροφορίες και για τα δύο ΠΜΣ είναι διαθέσιμες από τη Γραμματεία αλλά και από την ιστοσελίδα: http://gradstudy.physics.uoc.gr

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών για μεταπτυχιακές σπουδές στα προγράμματα του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι:

 

 1. Αίτηση εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά α) οι λόγοι που οδήγησαν τον υποψήφιο να επιλέξει αυτό το πρόγραμμα, β) πώς νομίζει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και γ) τι σκοπεύει να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου
 4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων με μέσο όρο
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του υποψηφίου στις προπτυχιακές του σπουδές.

 

Επιπλέον στοιχεία όπως άλλοι τίτλοι σπουδών, υποτροφίες (ΙΚΥ), επιδόσεις σε εξετάσεις (πχ GRE, TOEFL) ή διαγωνισμούς ακαδημαϊκού χαρακτήρα (Διαγωνισμός Μαθηματικής Εταιρείας) επαφίενται στην επιλογή του υποψηφίου.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Προχωρημένης Φυσικής» είναι δεκαπέντε (15), ενώ ο μέγιστός αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Φωτονικής και Νανοηλεκτρονικής» είναι είκοσι (20).

 

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών και προωθούνται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία τις εξετάζει.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Σ.Ε. ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές δίνοντας ιδιαίτερη, αλλά όχι αποκλειστική, έμφαση στην ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών και εκτιμώντας κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον του Τμήματος και να ολοκληρώσει τις σπουδές του επιτυχώς.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι: α) η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στην προβλεπόμενη χρονική διάρκεια, β) οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα Φυσικής, γ) η συνάφεια των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησε ο υποψήφιος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο κάνει αίτηση, καθώς και η επίδοσή του σε αυτά, δ) ο συνολικός βαθμός πτυχίου, ε) η επίδοση σε πτυχιακή/διπλωματική εργασία (αν υπάρχει), στ) τα ακαδημαϊκά κίνητρα του υποψηφίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως ο ίδιος τα περιγράφει στην αίτησή του, και ζ) η γνώμη παλαιών καθηγητών του υποψηφίου, δια μέσου των γραπτών συστατικών επιστολών τους ή και προφορικά, για το πώς αυτός θα ενταχθεί και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθώς και πώς θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που θα του προσφέρει το Τμήμα Φυσικής.

Η επιλογή των εισακτέων στα δύο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνεται από τη Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή εκάστου Π.Μ.Σ. ως προεδρεύοντος της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία εκτελεί χρέη επιτροπής επιλογής των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2018.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου