Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Ανενεργή
  • ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 2900
Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων Λογιστικών, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Διοίκησης στον τομέα της Φοροτεχνικής και της Νομοθεσίας των Επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

• Η  εφαρμογή και επιστημονική κατάρτιση των Ελληνικών Φορολογικών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων στις επιχειρήσεις

• Η πλήρη επιστημονική κατανόηση και έρευνα πάνω στα αντικείμενα  και στις σύγχρονες τάσεις  στη Φορολογική Λογιστική και Νομοθεσία  των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν:

• Να συμπληρώνουν φορολογικά έντυπα τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

• Να αναλύουν τις εναλλακτικές φορολογικές πρακτικές και να συμβουλεύουν επαρκώς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

• Να τηρούν λογιστικά αρχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, τα ΕΛΠ, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).

• Να καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και να αναλύουν τις φορολογικές προεκτάσεις των λογιστικών δεδομένων

• Να συλλέγουν, να καταγράφουν να αναλύουν αλλά και να κρίνουν τη χρηματοοικονομική και φορολογική κατάσταση τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων

• Να αποκομίσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης φορολογικών -λογιστικών και ελεγκτικών προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες στη σχετική επιστήμη.

• Να διεισδύουν στη θεωρία αλλά και στην πράξη των νέων φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων.

• Να συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τόσο τα ΕΛΠ όσο και ΔΛΠ

• Να ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες προβλέπονται τόσο από τα ΕΛΠ όσο και από τα ΔΛΠ

• Να εφαρμόσουν την κοστολόγηση αλλά και τη διοικητική λογιστική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών

• Να εφαρμόσουν τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε εφαρμοσμένη λογιστική,  φορολογικά,  εργατικά και εμπορικά θέματα (ιδίως εμπορικών εταιριών).

• Να εφαρμόσουν οικονομικές μεθόδους με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων  που αφορούν στην εφαρμοσμένη φορολογική λογιστική και ελεγκτική των επιχειρήσεων.

• Να αναπτύξουν τις εφαρμοσμένες δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοροτεχνικών και ελεγκτικών μηχανισμών τόσο στα Νομικά πρόσωπα του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

• Να αναπτύξουν τις ερευνητικές δεξιότητες όσο και την κριτική σκέψη στην ανάλυση των φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων.

• Την εφαρμογή σε συνθήκες αγοράς των νομών και των διατάξεων της Φορολογίας, της Λογιστικής αλλά και  του Εσωτερικού  και Εξωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων.

• Την εφαρμογή Συμβουλευτικών πρακτικών στην φορολογία των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

• Η κάλυψη των αναγκών σε ανώτατο μεταπτυχιακό επίπεδο για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

• Η πλήρης κατανόηση της φορολογικής  λογιστικής όπως η παρακολούθηση και ανάλυση των φορολογικών πρακτικών τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε νομικά αλλά και η εφαρμογή της νομοθεσίας των επιχειρήσεων τόσο από δημοσίους φορείς όσο και από  ιδιωτικούς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Οικονομικών τμημάτων, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Ελεγκτικής, Τραπεζικής και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή / και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης σε αποφοίτους Νομικής και Πολιτικών Επιστημών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου