Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

 • Ανενεργή
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • 24 μήνες

 • 3250
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΑΠ

Σκοπός - Περιγραφή

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

 • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»
 • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»
 • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»
 • «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων» (Η κατεύθυνση 4 δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
 • Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, έργα προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα προστασίας από τη ρύπανση, κτλ), τα κτίρια, τις πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά περιβαλλοντικό τρόπο.
 • Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, να εφαρμόζουν τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και προσαρμογής σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: Environmental Protection
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0712 “Environmental protection technology”

 

Προσφερόμενες θέσεις: 260

Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων, και Συστημάτων,

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωλογίας ή Χημείας ή Φυσικής ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες του ΕΑΠ, Επιστήμης των Υλικών ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ή Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ή Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, ή Οικονομικών Επιστημών, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Σχολής Πλοιάρχων ή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ή Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή Πυροσβεστών ή Ανθυποπυραγών.

γ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. ή Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν το 90% των θέσεων.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν το 10% των θέσεων.

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση: 
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.  
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου