Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • 18 μήνες

 • 2300
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία

Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική  Ηγεσία» (Φ.Ε.Κ. 2087/31.07.2014, τ. Β’) το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. τριάντα μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων/ουσών δεκτοί/ες στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι/ες, γίνονται πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις  υποχρεώσεις τους και να είναι σε αναμονή λήψης του πτυχίου τους μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια σπουδών - Προϋποθέσεις για την Απονομή Μ.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται: α) η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (α‟ & β‟ εξάμηνο), β) η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (γ‟ εξάμηνο). Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλης εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Π.Μ.Σ., καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα τρία (13) τρίωρα διδασκαλίας. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.  Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευές και Σάββατα στην έδρα του ΠΤΔΕ (Φλώρινα), ενώ μπορεί να διεξάγονται και Κυριακές μετά από συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://edumal.eled.uowm.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο)
 2. Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων όλων των ετών (εάν στοιχειοθετείται η παρακολούθηση μαθημάτων παρεμφερών με το αντικείμενο του ΠΜΣ].

Σε περίπτωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, εάν αυτή δεν αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας στην οποία αναφέρεται το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας [εφόσον υπάρχει]

 • Αναγνωρισμένα    διπλώματα    γνώσης    ξένων    γλωσσών    [αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν]
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικών στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει μέχρι την 28η Ιουνίου 2017]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως στελεχών της εκπαίδευσης [εφόσον υπάρχει μέχρι την 28η Ιουνίου 2017][η θητεία ή η υπηρεσία σε θέση υπευθύνου ολοήμερου προγράμματος δεν μοριοδοτείται]
 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ, κτλ.)

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλονται ταχυδρομικά σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση) στην Γραμματεία ή κατατίθενται αυτοπροσώπως. Η αποστολή με fax δεν γίνεται δεκτή. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται. Υποψήφιοι/ες που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση και έχουν αποστείλει το φάκελο υποψηφιότητας κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά δεν προσήλθαν για διάφορους λόγους στις εξετάσεις της 29ης  Αυγούστου 2017, χρ ειάζεται ν α υποβάλλουν εκ ν έου αίτηση αλλά να μην στείλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά . Μπορούν να προσέλθουν μόνο στις νέες εξετάσεις.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση, υποβάλλεται ο πλήρης φάκελος με όλα  τα δικαιολογητικά, καθώς η αρχική αξιολόγηση γίνεται βάσει των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, όπως αυτά δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Με βάση την αρχική αυτή αξιολόγηση, προκρίνονται στη δεύτερη φάση οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τις γραπτές εξετάσεις για τους/τις υποψηφίους στα αντικείμενα:

 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Ως προτεινόμενη βιβλιογραφία παρατίθεται  η εξής:

Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2012). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Πασιαρδής, Π. (2014). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Robbins, P.S. & Judge, A.T. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

Αθήνα: Κριτική (σελ. 35-56 & 259-560)

Οι εξετάσεις της συμπληρωματικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διεξαχθούν στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 (αίθουσα ΝΚ3) σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

α/α

Μάθημα

Ώρα

1

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

10:30 – 12:30

2

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

12:45 – 14:45

 

Από τη λίστα που θα δημιουργηθεί θα κληθούν επιτυχόντες/ούσες με αξιολογική σειρά κατάταξης να καλύψουν κενές θέσεις που έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος το αργότερο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2017.

Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από επιτροπή καθηγητών και λεκτόρων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:

 

 1. Πτυχίο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμήματος Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
 2. Επαρκής γνώση (επίπεδο Β2, τουλάχιστον) της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας,
 3. Επιτυχής συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις σε:
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται ειδικότερα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο ανώτερο του Β2) της αγγλικής γλώσσας και η γνώση άλλης γλώσσας (επίπεδο Β2), η εργασιακή προϋπηρεσία κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω:

 

 

 

Κριτήρια - Προσόντα

Αξιολο- γικές μονάδες (μέγι- στος βαθμός)

Βαθμός στο μάθημα «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

20

Βαθμός στο μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά»

20

Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι.

Διδακτορικό δίπλωμα

6

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

4

Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι.

3

 

Πτυχιακή εργασία

Θέμα συναφές με το Π.Μ.Σ.

3

Θέμα συναφές με τις Επιστήμες της Αγωγής

2

Θέμα μη συναφές με το Π.Μ.Σ.

1

Συναφή προπτυχιακά μαθήματα (1 μόριο ανά μάθημα και μέχρι 3)

3

Επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας (πέρα από την υποχρεωτική γνώση της αγγλικής σε επίπεδο Β2)

 

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2)

3

Γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1)

2

Γνώση άλλης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 έως Γ2)(γαλλικά ή γερμανικά)

1

Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)

1-4 έτη

6

5-8 έτη

8

> 8 έτη

10

Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση (πχ. διευθυντή σχολείου, σχολικού συμβούλου, κλπ)

 

1-4 έτη

7

5-8 έτη

9

 

> 8 έτη

 

11

Βιβλία – μονογραφίες (2.5 μόρια ανά τίτλο και μέχρι 5)

5

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές) (1 μόριο ανά δημοσίευση και μέχρι 5) *

5

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με κριτές (να προκύπτει από το πρόγραμμα και το βιβλίο περιλήψεων) (1 μόριο ανά ανακοίνωση και μέχρι 4)*

 

4

Πιστοποιημένες γνώσεις χρήσης ΤΠΕ   (π.χ.  πτυχίο  ECDL,  πιστοποίηση   Α’

2

 

επιπέδου κτλ).

 

Σύνολο

100

 

* Σε περίπτωση που υποβάλλονται ανακοινώσεις οι οποίες στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν θα μοριοδοτηθούν μία μόνο φορά είτε ως δημοσιεύσεις είτε ως ανακοινώσεις (και μόνο εάν έχουν περάσει από σύστημα κριτών]

 

Δίδακτρα

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000€, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (μέσω διαδικασίας που θα υποδειχθεί):

 

Α’ δόση: 800 €, μετά από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών και πριν από την εγγραφή τους στο ΠΜΣ,

Β’ δόση: 800 €, στην έναρξη του Β‟ εξαμήνου (1ο δεκαπενθήμερο),

Γ’ δόση: 400 €, πριν από την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και τη  διαδικασία ανάθεσης της ευθύνης εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

 

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κος Μελίσσας Λάζαρος).

 

Διεύθυνση

Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 3ο χλμ ΕΟ Φλώρινας-Νίκης 53100 Φλώρινα

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου