Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πολιτικών Μηχανικών

  • Ανενεργή
  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  • 18 μήνες
    30 μήνες

  • 1950
Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο "Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων Systems Engineering and Management"

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Πτυχιούχοι Αστυνομικών Σχολών και Πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τρία (3) εντατικά μαθήματα ομογενοποίησης, επτά κοινά μαθήματα κορμού και τέσσερα μαθήματα επιλογής σε μια από τις επόμενες τρεις κατευθύνσεις:

Α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών

Γ. Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου, και το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο 

Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Systems Engineering and Management

Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν μέχρι τριάντα (30) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές οι οποίοι είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης Πανεπιστημίων, Πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Πτυχιούχοι Αστυνομικών Σχολών και Πτυχιούχοι ΤΕΙ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν τρία (3) εντατικά μαθήματα ομογενοποίησης, επτά κοινά μαθήματα κορμού και τέσσερα μαθήματα επιλογής σε μια από τις επόμενες τρεις κατευθύνσεις:

Α. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Β. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών

Γ. Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

Η ελάχιστη και η μέγιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) και σε τριάντα (30) μήνες αντίστοιχα (τρία και πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Επίσης απαιτείται η παρακολούθηση δύο σεμιναρίων και ενός εντατικού μαθήματος. Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής σε ένα από τα συνεργαζόμενα τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

1.            Αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο στο σύνδεσμο http://sem.eng.duth.gr/) στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Πανεπιστημιούπολη – Κιμμέρια, 67100, Ξάνθη) από 4 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Οκτωβρίου 2017.

2.            Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

3.            Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (προπτυχιακών μαθημάτων και διπλώματος-πτυχίου).

4.            Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως στοιχεία της επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους, οι συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές τους, οι ερευνητικές εργασίες κλπ.

5.            Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, θα εξεταστούν την 1η Νοεμβρίου 2017 το απόγευμα από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

6.            Σύντομο σημείωμα, στο οποίο να εκθέτουν τους λόγους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και τον επιστημονικό κλάδο που θα επιθυμούσαν να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή.

7.            Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο στο σύνδεσμο http://sem.eng.duth.gr/).

8.            Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στην Πολυτεχνική Σχολή του ΔΠΘ για προσωπική συνέντευξη την 2α Νοεμβρίου 2017 από το πρωί στις εγκαταστάσεις του ΔΠΜΣ (Τσιμισκή 58, 67100, Ξάνθη) 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 6η Νοεμβρίου 2017 και θα διεξάγονται σε εντατικές εβδομαδιαίες ενότητες με ενδιάμεσα διαστήματα για την ολοκλήρωση υποχρεωτικών θεμάτων, ασκήσεων και άλλων εργασιών που θα αναθέτουν οι διδάσκοντες. Προβλέπεται τέλος εγγραφής (650 ευρώ) το οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) καταβάλλουν για την εγγραφή τους στα τρία μόνο πρώτα εξάμηνα σπουδών (ήτοι 1950 ευρώ συνολικά). Επίσης δίδονται το πολύ πέντε βραβεία αριστείας με την μορφή απαλλαγής από το τέλος εγγραφής μετά το πρώτο εξάμηνο σπουδών με βάση την επίδοση και τις ανάγκες των ΜΦ, όπως ορίζεται με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός (30) των εισακτέων στο ΔΠΜΣ.

Πληροφορίες και ενημερωτικό φυλλάδιο από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.  Tηλ. Γραμματείας 25410 79025, Email: [email protected], Ιστοσελίδα: http://sem.eng.duth.gr/.   Τηλ. επικοινωνίας 6944 696034, 25410 65786. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Καθηγητής Αναξαγόρας Έλενας 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου