Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

  • Ανενεργή
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • 18 μήνες

  • 3000
Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων στα πεδία:

Α) «Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες» και

Β) «Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης»

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

 

α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, έρευνας και καλλιτεχνικής δημιουργίας

στο δημιουργικό πεδίο της οπτικοακουστικής τέχνης

και της επικοινωνίας στις σύγχρονες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης και

οπτικοακουστικής τέχνης και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς

επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και

προαγωγή της επιστημονικής σκέψης και του καλλιτεχνικού έργου.

 

β) η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων και κατηρτισμένων δημιουργών τέχνης /καλλιτεχνών, ικανών να προάγουν την οπτικοακουστική τέχνη, μέσα από την

εις βάθος χρήση της επιστήμης και της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας και να την εφαρμόσουν σε ποικίλα πεδία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της

αυτόνομης και ομαδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, της

οπτικοακουστικής παραγωγής και της επικοινωνίας.

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη του μεταπτυχιακού
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
“ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή" (ΦΕΚ 464/27.03.2015, τ. B') για το ακαδημαι?κο? έτος 2017-2018. Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στην διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνδυαστικών θεμάτων της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας. Με αυτό τον τρόπο παρέχει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θεμελιώσουν συναφείς γνώσεις και δεξιότητες και, παράλληλα, να καλλιεργήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν δημιουργικά στο χώρο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

1. Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες

2. Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 30, οι οποίοι θα εισαχθούν αποκλειστικά στην 1η εκ των ανωτέρω κατευθύνσεων. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μόνο την κατεύθυνση Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες.

 

 

Υποβολή Αιτήσεων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει κάποια σχέση πρωτίστως με την Τέχνη, αλλά και με την Ψηφιακή Τεχνολογία και την Επικοινωνία, όπως πτυχίο Τμημάτων Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Καλών Τεχνών, Κινηματογράφου, Γραφικών και Γραφιστικών Τεχνών, Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Βιομηχανικών Προϊόντων, Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Αρχιτεκτονικής, Μουσικής Επιστήμης και Μουσικών Σπουδών, Επιστημών της Τέχνης, Οπτικοακουστικής και Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Επιστημών της Πληροφορικής και των Πολυμέσων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως και την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://avarts.ionio.gr/ada/enroll/ από τις 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 17η Ιουλίου 2017 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών (συνοδευόμενους από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών (Transcript of Records) των προπτυχιακών τους σπουδών.

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Τίτλο πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

6. Δήλωση σκοπού (Statement of Purpose) για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.

8. Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα, όπως εργασιακή εμπειρία, φάκελος καλλιτεχνικών έργων (Σχέδιο, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Μουσική, Βίντεο, Πολυμεσικό Έργο, Animation, Κόμικ, Οπτικοακουστικές Εγκαταστάσεις, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

9. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (για τους πτυχιούχους για τους οποίους δεν προκύπτει αυτοδίκαια από τον τύπο των σπουδών τους).

Ειδικά οι συστατικές επιστολές, δύναται να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πλατεία Τσιριγώτη 7 (πρώην Πλατεία Παλαιού Ψυχιατρείου)

49100, Κέρκυρα

με την ένδειξη "Συστατική Επιστολή για την υποψηφιότητα για το ΠΜΣ του/της …. - Υπόψιν κας Γεωργίας Αποστολοπούλου".

Aξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Υποψήφιοι των οποίων ο φάκελος πληροί τα ανωτέρω οριζόμενα κριτήρια θα κληθούν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για συνέντευξη από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2017. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά. Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση στη συνέντευξη συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας εντός του Σεπτεμβρίου 2017 και οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.

Δίδακτρα – Υποτροφίες

Το κόστος φοίτησης στο ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε 3.000,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις, κατανεμημένες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Δόσης Ημερομηνία Ποσό
Εγγραφή Με την αποδοχή της υποψηφιότητας 400,00 €
1 30 Σεπτεμβρίου 2017 400,00 €
2 31 Δεκεμβρίου 2017 400,00 €
3 31 Μαρτίου 2018 400,00 €
4 30 Ιουνίου 2018 400,00 €
5 30 Σεπτεμβρίου 2018 400,00 €
6 31 Δεκεμβρίου 2018 600,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 €

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών, το μέρος των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 προβλέπεται επίσης μερική ή πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, κατόπιν επιλογής με συνδυασμό κριτηρίων (π.χ. κοινωνικά κριτήρια/οικονομικά κριτήρια και κριτήρια αριστείας). Η σχετική διαδικασία επιλογής των υποτρόφων θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα με τους επιτυχόντες, οι οποίοι στη συνέχεια θα καταθέσουν αίτηση για υποτροφία. Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν πριν την οριστική εγγραφή των εισακτέων στο ΠΜΣ. Οι επιτυχόντες υπότροφοι, δύναται να κληθούν κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης να παράσχουν εργαστηριακό, φροντιστηριακό, ή άλλο υποστηρικτικό έργο στα πλαίσια του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Μετά την επιλογή τους και κατά την εγγραφή τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος. Εκτός αυτών, θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους.

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://avarts.ionio.gr/ada) ή στη Γραμματεία του (κα. Αποστολοπούλου Γεωργία, τηλ. 26610 87861, Fax: 26610 87866, e-mail: [email protected]).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Καθηγητής Νικόλαος - Γρηγόριος Κανελλόπουλος

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου