Νομική και Διοικητική Επιστήμη

Δημόσιας Διοίκησης

 • Ανενεργή
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο

 • 18 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης είναι η ανάδειξη και μελέτη της διεπιστημονικότητας των ζητημάτων που σχετίζονται με τη Διοικητική Επιστήμη και τη Δημόσια Διοίκηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και η εξοικείωση πτυχιούχων με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία  σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες ή επιστημονικούς κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα σε θέματα Εθνικής και Ενωσιακής Διοίκησης, Νομικού Πολιτισμού, Οικονομικής Επιστήμης, Συγχρόνων Μεθόδων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Μάνατζμεντ), Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας, Δικαίου, Τεχνολογίας και Οικονομίας και Δικαίου Επιχειρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκεται η κριτική επισκόπηση των σύγχρονων ερευνών στα ως άνω γνωστικά πεδία και αντικείμενα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Κοινότητας.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και σε οργανισμούς του δημοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους θεσμούς, με σκοπό αφενός τη μελέτη των σχετικών ζητημάτων και αφετέρου την αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Πρόγραμμα απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Δημόσια Διοίκηση» στις εξής κατευθύνσεις:

1.      Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση

2.       Οικονομική Επιστήμη

3.       Ελεγκτική και Φορολογία

4.       Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ

5.       Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία

Διάρκεια προγράμματος

Οι κυρίως σπουδές για την ολοκλήρωση του προγράμματος διαρκούν δύο (2) διδακτικά εξάμηνα (πλην της Κατεύθυνσης «Οικονομική Επιστήμη»). Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία, η υποστήριξη της οποίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε δέκα πέντε (15) για κάθε Κατεύθυνση.

Δίδακτρα

Υπό το ισχύον νομικό καθεστώς δεν προβλέπονται δίδακτρα, κάτι όμως που δεν μπορεί να αποκλεισθεί, εφόσον ο υπό ψήφιση νόμος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα το επιτρέψει.

Προϋποθέσεις

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής  (διαδικασία επιλογής, συνάφεια, εξεταστέα ύλη κ.λπ.) ορίζονται στις επιμέρους Προκηρύξεις των Κατευθύνσεων που συνοδεύουν την παρούσα Γενική Προκήρυξη.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έντυπη αίτηση  που δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://pubadmin.panteion.gr
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.  Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία 7 εξαμήνων, με την δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων θα ισχύσει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους. Σε αντίθετη περίπτωση η υποψηφιότητα θα κριθεί άκυρη.
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές  που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
 6. Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 7. Δικαιολογητικά ξένης γλώσσας (ορίζονται ξεχωριστά για κάθε Κατεύθυνση).

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου