Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία».

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου Προγράμματος με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία-Λαϊκός Πολιτισμός», το οποίο ιδρύθηκε το 2004, αναμορφώθηκε το 2014 και επανιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ1731, τ. Β’ / 17-05-2018). Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα α) της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει την εξέταση της εξέλιξης και των φαινομένων του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, αξιοποιώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Η έμφαση της Ιστορίας στην περιοδολόγηση εμπλουτίζεται με τη διαχρονικότητα της εξέτασης των ιστορικών φαινομένων αλλά και την οπτική της συγχρονίας από την Ανθρωπολογία, η εξέταση του υλικού βίου και πολιτισμού και των λαϊκών τεχνών από τη Λαογραφία συνδέεται με τις προσεγγίσεις της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και με τις εμπειρικές μελέτες της οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας, οι αναζητήσεις της πολιτισμικής Ιστορίας αναδεικνύονται μέσα από την εξοικείωση με τον κόσμο των συλλογικών νοοτροπιών και αναπαραστάσεων της Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα, συνεπώς, στοχεύει στην πολυδιάστατη εξέταση του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, με διεπιστημονική αντίληψη και μεθοδολογία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.

Οι διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ( Δείτε εδώ)

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερευνητική πρόταση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα, η οποία, αν εγκριθεί, επιτρέπει στον υποψήφιο διδάκτορα να αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου