Μικροηλεκτρονική

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

  • Ανενεργή
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • 24 μήνες

  • ΔΩΡΕΑΝ
ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Μικροηλεκτρονική, το οποίο λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-99 με συνεργασία των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων καθώς και πτυχιούχοι Συγγενών Τμημάτων των AΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις  του άρθρου 5 παραγρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001.  

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλ. 210 7275181), στην οποία και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11 π.μ. ως 1μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2016 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) Αίτηση (έντυπη, διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ), (2) Τίτλοι σπουδών, (3) Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται), (4) Αναλυτική βαθμολογία,  (5) Βιογραφικό σημείωμα, (6) Δύο συστατικές επιστολές,     (7) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, (8) Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, (9) Δύο φωτογραφίες.

Ενδεχόμενη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2016. Τυχόν συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου και τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 1η Οκτωβρίου 2016.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μικροηλεκτρονική είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων και μηχανικών στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, έναν τομέα εξαιρετικής σημασίας για την τεχνολογική ανάπτυξη και με έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Επίσης η προετοιμασία διδακτόρων που θα έχουν τη δυνατότητα αυτοδύναμης παραγωγής Επιστημονικής-Τεχνολογικής έρευνας και θα αποσκοπούν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

Στόχος του ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, κατάλληλων να στελεχώσουν το χώρο της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού μικροηλεκρτονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν την σύγχρονη έκφραση της Ηλεκτρονικής και τη βάση για την ανάπτυξη της τεχνολογίας του υλικού της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου αποβλέπει η προτεινόμενη αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Μεταπτυχιακού αυτού.

Οι αναπτυσσόμενες ανάγκες της αγοράς σε συνδυασμό με την εμπειρία από την τετραετή λειτουργία του ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας δύο Κατευθύνσεων Σπουδών. Η μία κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη στην Τεχνολογία κατασκευής των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων πυριτίου αλλά και στην έρευνα και μελέτη των νέων υλικών και δομών της Μικροηλεκτρονικής.  Η δεύτερη αφορά στη Σχεδίαση κυκλωμάτων και συστημάτων VLSI προσανατολισμένων στις εφαρμογές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτει όλα τα επίπεδα σχεδίασης από το φυσικό επίπεδο ως το επίπεδο συμπεριφοράς. Οι λόγοι που παρακινούν σε έναν τέτοιο διαχωρισμό είναι αφ΄ ενός μεν το γεγονός ότι η αγορά εργασίας διαχωρίζει αυτούς τους δύο κλάδους και αφ’  ετέρου το ότι οι γνώσεις που απαιτούν οι δύο αυτοί κλάδοι προϋποθέτουν σπουδαστές με διαφορετικό υπόβαθρο σπουδών και διαφορετικά επιστημονικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.

ο ΠΜΣ με αντικείμενο τη "Μικροηλεκτρονική" είναι Διατμηματικό των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ και λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και το Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) της Γαλλίας.

·   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1989, με το προεδρικό διάταγμα 389/1989, όμως ουσιαστικά άρχισε να λειτουργεί το 1986, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ως "Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών".

   Ο πυρήνας του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του, (Δ.Ε.Π.), προήλθε από τα Τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών. Σήμερα, έχει εμπλουτιστεί με αξιόλογους επιστήμονες και αποτελείται από 39 μέλη ΔΕΠ, 11 Καθηγητές, 12 Αναπληρωτές Καθηγητές, 14 Επίκουρους Καθηγητές και 2 Λέκτορες.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τρεις Τομείς :

   Α΄ Τομέας : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά , με τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών και Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή.

   Β΄ Τομέας : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,  με γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση, Σύνθεση και τις Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.

   Γ΄ Τομέας : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ,  με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.

   Εκτός από τον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών , στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τους εξής έξι  Μεταπτυχιακούς Κύκλους Ειδίκευσης :

·   Υπολογιστική Επιστήμη

·   Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

·  Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

·   Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

·   Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα

·  Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχει επιπλέον σε Διατμηματικά/Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στους τομείς :

 · Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (Συντονιστής το Τμήμα Φυσικής)

 ·  Ηλεκτρονικής και Ραδιοτεχνολογίας (Συντονιστής το Τμήμα Φυσικής)

 ·  Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης (Συντονιστής το Τμήμα ΜΙΘΕ)

 ·  Λογικής και Θεωρίας Αλγορίθμων και Υπολογισμών (Συντονιστής το Τμήμα    Μαθηματικών)

 · Μικροηλεκτρονικής (Συντονιστής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, έναρξη από το ακαδημαϊκό    έτος 1998-99)

 · Οικονομικής και Διοίκησης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων (Συντονιστής το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)

  Εκτός από τη διδακτική δραστηριότητα το Τμήμα αναπτύσσει και έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε πολλές επιστημονικές περιοχές, κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

   Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ανάλυση Συστημάτων, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Βάσεις Δεδομένων και Γνώσεων, Γλώσσες Προγραμματισμού , Γραφική με Υπολογιστή, Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Δίκτυα Υπολογιστών, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής, Επικοινωνία με Ομιλία, Κατανεμημένα Συστήματα, Λογικός Προγραμματισμός, Μικροηλεκτρονική, Οπτικές Επικοινωνίες, Οπτικοηλεκτρονική, Παράλληλη Επεξεργασία, Πληροφοριακά Συστήματα, Προσομοίωση, Τεχνητή Νοημοσύνη, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Υπολογιστική Γεωμετρία.

   Για τις παραπάνω δραστηριότητες το Τμήμα διαθέτει όχι μόνο ερευνητικά αλλά και αντίστοιχα εργαστήρια ασκήσεως των φοιτητών.

   Αξιόλογη είναι και η συμμετοχή του Τμήματος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, όπως : ESPRIT I, ESPRIT II, ESPRIT III, ESPRIT/IT, RACE I, RACE II, BCR(MAT1), ACTS, TELEMATICS, BIOMED 2, DELTA I, DELTA II, TIDE, FORCE, SOCRATES, HORIZON, LINGUA, HCM, COST, GRAMEWORK IV, ΠΑΒΕ, ΠΕΝΕΔ,STRIDE, ΥΠΕΡ, ΕΠΕΤ, IST, ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΑΕΚ..

   Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι μεταξύ των πρώτων στην προσέλκυση εξωτερικών πόρων στο ΕΚΠΑ.

   Η εμπειρία των μελών του Τμήματος στα παραπάνω προγράμματα έχει οδηγήσει τις Πανεπιστημιακές αρχές να αναθέσουν στο Τμήμα υπευθυνότητα διαχείρισης ή /και εκτέλεσης μεγάλων πανεπιστημιακών προγραμμάτων ανάπτυξης στους τομείς των Δικτύων, της Βιβλιοθήκης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης, έκαστο προϋπολογισμού της τάξεως δισεκατομμυρίων δραχμών.

    Έχει επιπλέον αναπτυχθεί έντονη δραστηριότητα για τη διασύνδεση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον παραγωγικό τομέα μέσω διμερών συνεργασιών με Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών φιλοξενεί και υποστηρίζει το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου.    

     Οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο του Προπτυχιακού Κύκλου όσο και των Μεταπτυχιακών Ειδικεύσεων, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, με την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του αποκτούν επιστημονική βάση, ουσιαστική και σημαντική ερευνητική και πρακτική εμπειρία στην Πληροφορική ώστε να ανταποκρίνονται στις δυσκολότερες απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου.

    Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δίνονται στο www.di.uoa.gr.

· Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

    Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής είναι ένα από τα 8 Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ", και έχει σαν κύριο σκοπό την έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση στην Μικροηλεκτρονική, τα Μικροσυστήματα και την Νανοτεχνολογία.

    Το Ινστιτούτο διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα με πλήρεις τεχνολογικές δυνατότητες διεργασιών C-MOS, πρωτοτυποποίησης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ανάπτυξης, χαρακτηρισμού και ελέγχου δομών, διατάξεων, αισθητήρων και ανιχνευτών πυριτίου.

    Το Ινστιτούτο διαθέτει επίσης το μοναδικό στην Ελλάδα σύστημα λιθογραφίας ηλεκτρονίων για δομές νανοδιαστάσεων και πλήρες εργαστήριο σχεδιασμού αναλογικών, μικτών και ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

    Στο Ινστιτούτο λειτουργούσε πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων στην Μικροηλεκτρονική, που απευθυνόταν κυρίως στους υποψήφιοι διδάκτορες υποτρόφους του Ινστιτούτου, από το 1985.

    Η εμπειρία από το Μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, το οποίο εξελίχθηκε και βελτιστοποιήθηκε κατά τα δέκα έτη λειτουργίας του, καθώς και η υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή λειτουργία του παρόντος "ΠΜΣ στη Μικροηλεκτρονική".

    Περισσότερες πληροφορίες για το Ινστιτούτο δίνονται στο www.imel.demokritos.gr.

· Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

    Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένο με την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) και οργανικά υπαγόμενο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).

    Το ΕΠΙΣΕΥ ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη στους ευρύτατους τομείς των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνικών, των υπολογιστικών συστημάτων και των εφαρμογών τους σε πλήθος τομέων, όπως τα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, η Τεχνολογία Λογισμικού και Υλικού, ο Αυτόματος 'Έλεγχος, τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ισχύος καθώς και η Βιοϊατρική Τεχνολογία.

    Το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο και η δραστηριότητά του συντονίζεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου, ο οποίος εκλέγεται από την Σύγκλητο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

._

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου