Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  • 18 μήνες

  • 4950
Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για Στελέχη Επιχειρήσεων που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ 101624/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 2054Β/06.10.08) και τις διατάξεις του Ν. 3685/08 είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών:

  1. να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
  2. να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στην πράξη.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης, αποκλειστικά Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις:

  1. Λογιστική
  2. Χρηματοοικονομική

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων, ορίζονται σε τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο (2) εξάμηνα διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων και το τρίτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Δείτε εδώ τις πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου