Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Ανενεργή
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • 24 μήνες

 • 3600
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της ΚΑΟ συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της ΚΑΟ ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο εξής ΚΑΟ) οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ.
 2. Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.
 3. Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις ποικίλες μορφές και τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας, χρηματοδότησης και συναλλαγών της ΚΑΟ.
 4. Κατανοούν βασικές έννοιες  και να στοχάζονται κριτικά γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες και προσεγγίσεις των κοινών.
 5. Γνωρίζουν εις βάθος  τεχνολογίες και πρακτικές βασισμένες ή προσανατολισμένες στα κοινά.
 6. Είναι σε θέση να ερευνούν τα κοινά με διεπιστημονικό και πολύπλευρο τρόπο συνδυάζοντας θεωρητική μελέτη και συζήτηση με βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης.
 7. Κατανοούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάδυση νέων συνεργατικών μοντέλων παραγωγής κοινών αγαθών.
 8. Κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις.
 9. Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας.
 10. Σχεδιάσουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κοινότητας την οργάνωση και ανάπτυξη της ΚΑΟ.
 11. Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά οράματα των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε επιλεγμένες χώρες. 
 12. Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις στοχεύσεις των συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών μέσα από την αντίληψη των βασικών παραμέτρων που τις καθορίζουν.
 13. Γνωρίζουν και να αναλύουν κριτικά και ιστορικά τις διαφορετικές μορφές αντιμετώπισης της ΚΑΟ από το κράτος.
 14. Κατανοούν τη γενεαλογία της πολιτικής διαμάχης γύρω από την ΚΑΟ.
 15. Σχεδιάζουν την άσκηση δημόσιων πολιτικών για την ΚΑΟ.
 16. Γνωρίζουν και να κατανοούν τη σχέση μεταξύ κοινωνικών κινημάτων και ΚΑΟ.
 17. Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επιχειρηματικές και καινοτομικές "ευκαιρίες" στο χώρο της ΚΑΟ.
 18. Κατανοούν τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην ΚΑΟ.
 19. Συνθέτουν την ανάπτυξη  των  καταλλήλων  στρατηγικών  διοίκησης λειτουργιών  εγχειρημάτων της ΚΑΟ.
 20. Αναπτύσσουν  τις κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης  και  διαφοροποίησης  προϊόντων και  υπηρεσιών.
 21. Κατανοούν τα διάφορα είδη των ομάδων, τους όρους και της προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ομάδας και τα στάδια ανάπτυξης αυτής.
 22. Αναγνωρίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη δυναμική της ομάδας.
 23. Προτείνουν αποτελεσματικά μοντέλα επικοινωνίας μεταξύ των μελών εγχειρημάτων της ΚΑΟ.
 24. Προτείνουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων στο πλαίσιο μιας ομάδας και διαδικασίες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης μιας ομάδας.
 25. Σχεδιάζουν διαδικασίες δόμησης συλλογικών και αλληλέγγυων ομάδων και εγχειρημάτων.
 26. Κατανοούν την πολλαπλότητα των μοντέλων διοίκησης της ΚΑΟ. 
 27. Υποστηρίζουν τα μέλη των εγχειρημάτων της ΚΑΟ στο σχεδιασμό και τη θέσπιση μοντέλων λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης.
 28. Εκπαιδεύουν μέλη εγχειρημάτων και να συμβουλεύουν τα εγχειρήματα αναφορικά με πρακτικές διευκόλυνσης της εσωτερικής λειτουργίας των ομάδων.
 29. Οργανώνουν τις επιμέρους διοικητικές λειτουργίες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ.
 30. Συντονίζουν με συλλογικό τρόπο τους/τις εργαζόμενους/ες.
 31. Προγραμματίζουν και να παρακολουθούν την υλοποίηση του σχεδίου της παραγωγικής διαδικασίας.
 32. Γνωρίζουν τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΑΟ και να διαχειρίζονται τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
 33. Προσδιορίζουν τις χρηματοδοτικές/χρηματοοικονομικές ανάγκες μιας επιχείρησης της ΚΑΟ.
 34. Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.
 35. Κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ικανοποίηση των  επιμέρους στόχων των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.
 36. Λαμβάνουν αποφάσεις  σε καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου και να ελέγχουν την επενδυτική ετοιμότητα της επιχείρησης της ΚΑΟ.
 37. Διαπραγματεύονται και να προτείνουν λύσεις χρηματοδότησης που προσιδιάζουν στους σκοπούς και στόχους των επιχειρήσεων της ΚΑΟ.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο)

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης :  2 ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμη των Υπολογιστών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας