Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 • Ενεργή
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • 24 μήνες

 • ΔΩΡΕΑΝ
Γλώσσα και πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο

Γενικές αρχές

Οι γενικές αρχές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) ρυθμίζονται από τις  διατάξεις  των  άρθρων  του  Ν.3685/2008  και  των  άρθρων  2-12  του  Π.Μ.Σ  του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ (Φ.Ε.Κ 808/τ.Β΄/4-7-2006). Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και μπορεί να αναθεωρείται μια φορά το χρόνο.

Η λειτουργία του Π.Μ.Σ εποπτεύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ) του Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από 6 μέλη Δ.Ε.Π, 3 από κάθε πρόγραμμα ειδίκευσης (Λογοτεχνία-Πολιτισμός και Γλωσσολογία-Διδακτική), τα οποία ορίζονται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ.  Αλλαγή  στη  σύνθεση  της  Σ.Ε.Μ.Σ  απαιτεί  απόφαση  της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ προεδρεύει της Σ.Ε.Μ.Σ. και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσεων

Η  προκήρυξη  θέσεων  γίνεται  από  τη  Γ.Σ.Ε.Σ,  μετά  από  εισήγηση  της  Σ.Ε.Μ.Σ,  το αργότερο ως τον Ιούνιο κάθε ακαδ. έτους και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των ΜΦ ορίζεται από τη Σ.Ε.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για ένα από τα δύο προγράμματα ειδίκευσης
 • Γραπτή αιτιολόγηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (περίπου 300 λέξεις)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με επίσημη αναγνώριση όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας ακόμη γλώσσας πέραν της γερμανικής και ελληνικής. Αν ο υποψήφιος δεν διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά υποβάλλεται σε κρίση από το Τμήμα.
 • Αντίτυπα  δημοσιεύσεων,  διπλωματικών  εργασιών  ή  πιστοποιητικά  συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων, εφόσον υπάρχουν.

 

Η προκήρυξη των θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος και η ανακοίνωση των ημερομηνιών για την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά και τη διενέργεια των εξετάσεων γίνεται τέλος Ιουνίου του προηγούμενου ακαδ. έτους. Οι ημερομηνίες μπορούν να υπόκεινται σε αλλαγή ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Τμήματος.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά το ανώτατο όριο σε 7 φοιτητές ανά πρόγραμμα ειδίκευσης και μπορεί να τροποποιείται προς τα κάτω με απόφαση της ΣΕΜΣ ανάλογα με τα εκάστοτε προκείμενα. Ο ελάχιστος βαθμός για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτός συγκεντρώνεται από όλα τα κριτήρια εισαγωγής, είναι το έξι (6).

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών νοούνται:

Α. Στην ειδίκευση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού

 1. επαρκείς γνώσεις της ιστορίας της γερμανικής λογοτεχνίας
 2. μεθοδολογία ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων
 3. εξοικείωση με τις βασικές θεωρίες λογοτεχνίας του 20ου αιώνα.

 

Β. Στην ειδίκευση Γλωσσολογίας-Διδακτικής

 1. επαρκείς  γνώσεις   σε   βασικές   θεωρίες   και   πρακτικές  της   θεωρητικής  και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας
 2. βασική θεωρητική επιστημονική γνώση αλλά και επαρκής πρακτική κατάρτιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών/της γερμανικής ως ξένης γλώσσας
 3. εξοικείωση με επιστημονικά κείμενα σε σχέση με τα (1) και (2)

 

Η  επιλογή  των  ΜΦ  γίνεται  ανά  Πρόγραμμα  Ειδίκευσης  από  αντίστοιχη  τριμελή εισηγητική επιτροπή που προτείνει η ΣΕΜΣ και ορίζει η ΓΣΕΣ και μπορεί να απαρτίζεται και από τα μέλη της ΣΕΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι, όπως καθορίζει το άρθρο 4 του ΦΕΚ (808/2006 τ.Β’) έγκρισης του ΠΜΣ. Όσον αφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, ο αριθμός των υποψηφίων πτυχιούχων άλλων συναφών Τμημάτων καθορίζεται κατά έτος μετά από πρόταση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση της ΣΕΜΣ, είναι δε δυνατόν να υποχρεωθούν  σε   παρακολούθηση  αριθμού   προπτυχιακών  μαθημάτων  ύστερα  από εισήγηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και έγκριση της ΣΕΜΣ.

Προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι ΜΦ είναι οι εξής:

 • Βαθμός πτυχίου 7 και άνω
 • Άριστη γνώση γερμανικής και ελληνικής
 • Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

 

Οι υποψήφιοι ΜΦ που πληρούν τους παραπάνω όρους μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών τους καλούνται σε γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται κατά βάση στη γερμανική γλώσσα.

Στόχος της εξέτασης είναι να αξιολογηθούν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στη γερμανική και την ελληνική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της κάθε κατεύθυνσης.

Στην τελική επιλογή των επιτυχόντων συνυπολογίζονται τα παρακάτω:

 • Γραπτή εξέταση 40%
 • Βαθμός πτυχίου 10%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης 30%
 • Συνέντευξη 10%
 • Λοιπά προσόντα (ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια, επιπλέον ξένη γλώσσα κλπ) 10%

 

Οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται επίσης δεκτοί. Στο Π.Μ.Σ γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. Πάντως με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Προφίλ της ειδίκευσης «Γλωσσολογία - Διδακτική» 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η ειδίκευση «Γλωσσολογία - Διδακτική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Οι σκοποί της ειδίκευσης βασίζονται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση των επιμέρους στόχων. Ως προς τη Γλωσσολογία γενικός σκοπός είναι με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες της οικογένειας των γερμανικών γλωσσών καθώς και με την ελληνική οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γενικές γλωσσολογικές βάσεις και θεωρητικές γνώσεις καθώς και ερευνητικές δεξιότητες για την ανάλυση και περιγραφή της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ως προς τη Διδακτική γενικός σκοπός είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη Διδακτική και Μεθοδολογία που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση των υφιστάμενων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική έρευνα ή/και να γίνουν δάσκαλοι-ερευνητές της εκπαιδευτικής πράξης. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αποσκοπεί στο να μεταφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές, γλωσσολογικές, διδακτικές/μεθοδολογικές και παιδαγωγικές.

Πέρα από τις επίσημες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης νοούνται:

 • άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας,
 • επαρκείς γνώσεις στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς και στη Διδακτική/Μεθοδολογία.

Προφίλ της ειδίκευσης «Γλωσσολογία - Διδακτική» 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η ειδίκευση «Γλωσσολογία - Διδακτική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλώσσα και Πολιτισμός στο γερμανόφωνο χώρο» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Οι σκοποί της ειδίκευσης βασίζονται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση των επιμέρους στόχων. Ως προς τη Γλωσσολογία γενικός σκοπός είναι με βάση τη γερμανική γλώσσα αλλά και σε σύγκριση με άλλες γλώσσες της οικογένειας των γερμανικών γλωσσών καθώς και με την ελληνική οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν γενικές γλωσσολογικές βάσεις και θεωρητικές γνώσεις καθώς και ερευνητικές δεξιότητες για την ανάλυση και περιγραφή της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ως προς τη Διδακτική γενικός σκοπός είναι οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στη Διδακτική και Μεθοδολογία που απαιτούνται στη σύγχρονη εκπαίδευση των υφιστάμενων πολυπολιτισμικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών.

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με ερευνητικά και μεθοδολογικά εργαλεία, καθώς και η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς/ές να συμβάλλουν αυτόνομα στην επιστημονική έρευνα ή/και να γίνουν δάσκαλοι-ερευνητές της εκπαιδευτικής πράξης. Το πρόγραμμα, δηλαδή, αποσκοπεί στο να μεταφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις μεθόδους που θα τους είναι απαραίτητες για ποικίλες εφαρμογές, γλωσσολογικές, διδακτικές/μεθοδολογικές και παιδαγωγικές.

Πέρα από τις επίσημες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ως προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ειδίκευσης νοούνται:

 • άριστη γνώση της γερμανικής και ελληνικής γλώσσας,
 • επαρκείς γνώσεις στη θεωρητική και εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, καθώς και στη Διδακτική/Μεθοδολογία.


Η εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν γραπτής εξέτασης και προφορικής συνέντευξης, ώστε να αξιολογηθoύν η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής επιστημονικού λόγου στην ελληνική και τη γερμανική γλώσσα, η κριτική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και οι δεξιότητες διαχείρισης επιστημονικών θεμάτων σχετικών με τα αντικείμενα της ειδίκευσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου