Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

  • 24 μήνες

  • 2500
Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα + Διπλωματική


Το Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και στην Τοπική Ιστορία» (ΦΕΚ 896/τ. Β/1-4-2016 και 1116/τ.Β/20-4-2016) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30).

Τα μαθήματα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συμπυκνωμένα και εντατικά καθώς και με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα και, εφόσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων που δεν γνωρίζουν την ελληνική, θα προσφέρονται μαθήματα και στην αγγλική γλώσσα.

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό πόσο των 2.500 ευρώ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου Α, Β, Γ και 400 επιπλέον στο Δ΄ εξάμηνο, κατά το οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών  και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της  ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καταθέτουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση (αφού συμπληρωθεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκτυπώνεται και αποστέλλεται στη Γραμματεία με τα  υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας).
Τίτλος προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
Τίτλος γνώσης μιας από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε επίπεδο Β2. Ο τίτλος πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των εγκεκριμένων πτυχίων του ΑΣΕΠ.
Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.


Εκτός των παραπάνω απαραίτητων δικαιολογητικών γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται τα κάτωθι:

Διδακτορικό δίπλωμα.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος  1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα).
Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με  τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).
Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (μέγιστος αριθμός εργασιών 4).


Τα δικαιολογητικά μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α

 

Δικαιολογητικά

Μόρια αξιολόγησης

 

1

Βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων του ενός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο με την μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού.

 

20

2

Διδακτορικό δίπλωμα.

20

 

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ.

 

15

 

4

Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα).

 

5

 

5

Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ  (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).

 

4

 

 

 

 

 

6

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα).

 

6

7

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά  (μέγιστος αριθμός εργασιών 4).

10

8

Συνέντευξη.

20

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλονται στην Γραμματεία ταχυδρομικά σε απλή φωτοτυπία (χωρίς επικύρωση) ή κατατίθενται στη Γραμματεία από τον ενδιαφερόμενο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η αποστολή με fax δεν γίνεται δεκτή. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται.

 

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις και το βιογραφικό τους από 25 Απριλίου 2017 μέχρι 7 Ιουλίου 2017 εδώ: http://history.eled.uowm.gr/. Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης εντός δεκαημέρου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ο πίνακας των επιτυχόντων.

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να ταξινομούν τα δικαιολογητικά τους σύμφωνα με την παραπάνω αριθμημένη κατάταξη θέτοντας ως πρώτο κατά σειρά έγγραφο την εκτυπωμένη αίτηση. Επιπλέον πιστοποιητικά, τα οποία δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, δε μοριοδοτούνται και είναι άσκοπο να υποβληθούν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://history.eled.uowm.gr/ ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055111, κ. Μελίσσας Λάζαρος).

 

 

 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου